Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Saburina" Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Stari Grad Sarajevo

Javna ustanova Osnovna škola ″Saburina″ Sarajevo
Saburina 4., Sarajevo
71 000 Sarajevo

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″ broj: 23/17 i 33/17), člana 75. stav (2) Pravila JU OŠ ''Saburina″ Sarajevo, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-3/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovne škole ″Saburina″ Sarajevo broj: 01-453/19 od 31.07.2019. godine raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini
a) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine za:
1. Nastavnik koji izvodi nastavu iz predmeta Zdravi životni stilovi ... 1 izvršilac, 1 čas sedmično;
2. Nastavnik građanskog obrazovanja ... 1 izvršilac, 1 čas sedmično;
3. Nastavnik fizike ... 1 izvršilac, 2 časa sedmično;
4. Nastavnik biologije ... 1 izvršilac, 7 časova sedmično;
5. Nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja ... 1 izvršilac, 8 časova sedmično;
6. Spremačica ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
b) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:
7. Nastavnik hemije/kemije ... 1 izvršilac, 4 časa sedmično;
8. Nastavnik kulture življenja ... 1 izvršilac, 1 čas sedmično.
c) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 30.06.2020. godine za:
9. Nastavnik u produženom boravku ... 1 izvršilac, 25 sati sedmično.

USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa koji su utvrđeni Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16), kandidati/kinje treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu („Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 30/18).

Kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA: (kopije)
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) za radno mjesto na poziciji 8. svjedožba o završenoj osnovnoj školi,
d) izvod iz matične knjige rođenih,
e) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto uvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
DODATNA DOKUMENTACIJA: (kopije)
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko- invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.

Kandidati iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika (″Službene novine KS broj: 35/17), će u pisanom obliku na e-mail adresu iz prijave biti obaviješteni o mjestu i vremenu provjere radnih stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radnih i stručnih sposobnosti izgubit će pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 14. stav (1) Pravilnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktorica zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, broj: 35/17).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: JU OŠ '' Saburina'' Sarajevo, Ulica: Saburina 4., 71000 Sarajevo sa naznakom ″PRIJAVA NA JAVNI KONKURS - Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika – ZA POZICIJU KOJA SE KONKURIŠE″.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja na zvaničnoj stranici Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS. Krajnji rok za prijavu je utorak, 13.08.2019. godine.

Konkurs je objavljen i u Dnevnom listu ″Oslobođenje″ dana 05.08.2019. godine i ostaje otvoren do utorka 13.08.2019. godine.