Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Sokolje" Sarajevo

JU OŠ „SOKOLJE“ SARAJEVO
Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 86. Pravila JU OŠ „Sokolje“ Sarajevo, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-50/19 od 29.07.2019.godine i Odluke Školskog odbora škole broj: 01-276/19 od 01.08.2019.godine, raspisuje:

JAVNI K O N K U R S
ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

1. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika - 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
2. Nastavnik/nastavnica geografije/zemljopisa - 1 izvršilac, 5 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
3. Nastavnik/nastavnica građanskog obrazovanja – 1 izvršilac, 3 časa sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
4. Nastavnik/nastavnica biologije 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
5. Nastavnik/nastavnica informatike – 1 izvršilac, 20 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
6. Nastavnik/nastavnica tjelesnog i zdravstvenog odgoja – 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;;
7. Nastavnik/nastavnica razredne nastave – 1 izvršilac, puna nastavna norma na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
8. Nastavnik/nastavnica razredne nastave – 1 izvršilac, puna nastavna norma na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
9. Spremačica – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 31.08.2020.godine;
10. Nastavnik/nastavnica njemačkog jezika - 1 izvršilac, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do 15.08.2020.godine;
11. Nastavnik/nastavnica engleskog jezika - 1 izvršilac, 19 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do povratka radnika s funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020.godine.

Uslovi konkursa:
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine F BiH“, br. 26/16 i 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu i drugim Normativnim aktima Škole.

Kandidati su obavezni blagovremeno dostaviti OBAVEZNU DOKUMENTACIJU, pod kojom se podrazumijeva:
- Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
- Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
- Izvod iz matične knjige rođenih,
- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa,
- i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđeni Pravilnikom o radu škole.

Kandidati mogu dostaviti i DODATNU DOKUMENTACIJU, pod kojom se podrazumijeva:

- Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
- Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima , te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- uvjerenje/potvrda o dužini čekanja na posao na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo nakon sticanja stručne spreme i profila koji se traže konkursom (ne starije od tri mjeseca),
- rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
- rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
- osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
- potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. ZUP-a FBiH (2/98 i 48/99).

NAPOMENA: Ukoliko na diplomi o stečenoj stručnoj spremi prvog ciklusa bolonjskog studija nisu naznačeni ECTS bodovi 180, odnosno 240, poželjno bi bilo da kandidat uz ostalu dodatnu dokumentaciju priloži dokaz o ostvarenim ECTS bodovima (radi preciznog bodovanja shodno članu 5. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika („Službene novine KS“ br. 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku i telefonskim putem blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove , koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo na osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično kod sekretara škole ili putem pošte na adresu:

JU OŠ „SOKOLJE“, NUMAN-PAŠE ĆUPRILIĆA BROJ 25, 71000 SARAJEVO,
sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS za poziciju br. ... (ne otvarati – otvara Komisija)“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu „Oslobođenje“.