Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Srednje" Ilijaš

Javna ustanova Osnovna škola “Srednje” Ilijaš

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 35/17), člana 87. Pravila Osnovne škole „Srednje“ Ilijaš, Saglasnosti Ministrstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-22/19 od 29.07.2019. godine i odluke Školskog odbora broj: 01-ŠO-VII-1050/19 od 31.07.2019. godine, objavljuje

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

a) Na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine za:
1. Nastavnika engleskog jezika .... 1 izvršilac, 16 časova sedmično
2. Nastavnika turskog jezika ..... 1 izvršilac, 3 časa sedmično
3. Nastavnika matematike ..... 1 izvršilac, puna nastavna norma
4. Nastavnika matematike ..... 1 izvršilac, 12 časova sedmično
5. Nastavnika muzičke/glazbene kulture ...... 1 izvršilac 10 časova sedmično
6. Nastavnika islamske vjeronauke.........1 izvršilac, 17 časova sedmično

b) Na određeno vrijeme od 01.09.2019.godine do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:
7. Nastavnik engleskog jezika .......1 izvršilac, puna nastavna norma

c) Na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije 31.08.2020. godine za:
8. Nastavnik razredne nastave ...... 1 izvršilac, puna nastavna norma

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka škole.
Napomena: Pozicije pod rednim brojem 1. i 6. odnose se na rad u četiri školska objekta (centralna škola u Srednjem i tri područne škole - PŠ u Gajevima, PŠ u Kamenici i PŠ u Dragoradima). Područne škole nisu pokrivene javnim prevozom.
Pozicija broj 8. Nastavnik razredne nastave – mandat direktora ističe 14.02.2020. godine.

Obavezna dokumentacija:
a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa;
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku F BiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidati dostavljaju uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidati koji su primljen po konkursu dostave originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti odluke o izboru izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje i iste Škola nije obavezna vratiti, nego ih kandidati mogu preuzeti u školi lično po okončanjuj konkusne procedure.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa slati na adresu ili lično dostaviti u školu: JU Osnovna škola „Srednje'' Ilijaš / Prijava na konkurs / Srednje bb. 71385 Srednje

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje (petak 02.08.2019. godine)
Krajnji rok podnošenja prijava na konkurs je četvrtak, 15.08.2019. godine.