Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Stari Ilijaš" Ilijaš

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: br.23/17 i 33/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), člana 86. Pravila JU Osnovne škole „Stari Ilijaš“ Ilijaš i Saglasnosti Ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-21/19 od 29.07.2019. godine, Odluke Školskog odbora za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini broj: 02-VII-830/19, od 01.08.2019. godine, objavljuje

Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta
u školskoj 2019/2020. godini

a) Na određeno vrijeme od 01.09.2019. do 31.8.2020. godine za:
1. Nastavnika/Nastavnicu bosanskog jezika i književnosti, hrvatskog jezika i književnosti, srpskog jezika i književnosti, ……1 izvršilac, 4 časa norme sedmično;
2. Nastavnika/Nastavnicu njemačkog jezika ………. 1 izvršilac, 14 časova norme sedmično ;
3. Nastavnika/Nastavnicu turskog jezika ………. 1 izvršilac, 12 časova norme sedmično ;
4. Nastavnika/Nastavnicu geografije/zemljopisa ……. 1 izvršilac, 8 časova norme sedmično;
5. Nastavnika/Nastavnicu koja izvodi nastavu iz predmeta Društvo/Kultura/Religija .. 1 izvršilac, 1 čas norme sedmično;
6. Nastavnika/Nastavnicu društva ………. 1 izvršilac, 2 časa norme sedmično;
7. Nastavnika/Nastavnicu matematike ……. 1 izvršilac, 4 časa norme sedmično;
8. Nastavnika/Nastavnicu kulture življenja .. 1 izvršilac, 2 časa norme sedmično;
9. Nastavnika/Nastavnicu informatike…. 1 izvršilac, 7 časova norme sedmično;
10. Nastavnik/Nastavnicu osnova tehnike ….. 1 izvršilac, 2 časa norme sedmično;
11. Nastavnika/nastavnicu muzičke/glazbene kulture… 1 izvršilac, 7 časova norme sedmično;
12. Spremačica (područna škola Bioča) …. 1 izvršilac, puno radno vrijeme
b) Na određeno vrijeme od 01.09.2019. do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.8.2020. godine za:
13. Nastavnika/Nastavnicu engleskog jezika (područne škole: Bioča i Malešići) ….. 1 izvršilac, 8 časova norme sedmično ;
c) Na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.8.2020. godine za:
14. Nastavnika/Nastavnicu engleskog jezika (područna škola Misoča) ... 1 izvršilac, 7 časova norme sedmično;
15. Nastavnika/Nastavnicu razredne nastave (područna škola Misoča) ….. 1 izvršilac, puna nastavna norma,
d) Na određeno vrijeme od 01.12.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.8.2020. godine za:
16. Nastavnika/Nastavnicu razredne nastave (područna škola Bioča) ….. 1 izvršilac, puna nastavna norma,
e) Na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa funkcije direktora škola, a najkasnije do 31.8.2020. godine za:
17. Nastavnika/Nastavnicu informatike i tehničke kulture ….. 1 izvršilac, puna nastavna norma,
18. Nastavnika/Nastavnicu engleskog jezika ….. 1 izvršilac, puna nastavna norma,
f) Na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do prestanka prava radnika na rad sa polovinom punog radnog vremena, a najkasnije do 31.8.2020. godine za:
19. Spremačica ………. 1 izvršilac, pola radnog vremana;
g) Na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa izborne funkcije, a najkasnije do 31.8.2020. godine za:
20. Pedagog škole ………. 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
h) Na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.12.2019. godine i od 27.01.2020. godine do 30.06.2020. godine za:
21. Nastavnika/Nastavnicu u produženom boravku ……. 1 izvršilac, 20 sati sedmično;
22. Nastavnika/Nastavnicu u produženom boravku ……. 1 izvršilac, 20 sati sedmično;

USLOVI KONKURSA
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim
standardima i normativima za osnovno obrazovanje i Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka škole.
Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati trebaju dostaviti:
1. Obaveznu dokumentaciju:
a) Svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima i sa tačnom naznakom pozicije na koju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa
2. Dodatnu dokumentaciju :
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju ( ne starije od šest mjeseci);
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

NAPOMENA: Ukoliko na diplomi o stečenoj stručnoj spremi prvog ciklusa bolonjskog studija nisu naznačeni ECTS bodovi 180, odnosno 240, poželjno bi bilo da kandidat uz ostalu dodatnu dokumentaciju priloži i dokaz o ostvarenim ECTS bodovima (radi preciznog bodovanja shodno članu 5. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo(„Službene novine Kantona Sarajevo“broj:35/17).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Pod nepotpunom prijavom smatrat će se prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju traženu konkursom.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Nakon konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa mogu se dostaviti preporučenom poštom ili lično dostaviti u školu:
JU Osnovna škola „Stari Ilijaš'' Ilijaš / Prijava na konkurs /
Ul. Bosanski put br. 151, 71380 Ilijaš
Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) radnih dana od dana posljednjeg objavljivanja.