Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Zaim Kolar" Dejčići

Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Zaim Kolar" Dejčići
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Trnovo
JU Osnovna škola „Zaim Kolar“
Ul. Dejčići bb
71223 Delijaš

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17), člana 9. Pravilnika o radu JU OŠ „Zaim Kolar“, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-67/19 od 29.07.2019. godine i odluke Školskog odbora JU OŠ „Zaim Kolar“ broj: 01-425/19 od 31.07.2019. godine, JU Osnovna škola „Zaim Kolar“ Dejčići raspisuje:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta
1. Nastavnika/nastavnicu njemačkog jezika - 1 izvršilac, 7 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
2. Nastavnika/nastavnicu turskog jezika - 1 izvršilac, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
3. Nastavnika/nastavnicu tehničke kulture - 1 izvršilac, 5 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2020. godine;
4. Nastavnika/nastavnicu informatike - 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2020. godine;
5. Nastavnika/nastavnicu vjeronauke - 1 izvršilac, 6 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika s funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.8.2020. godine.
Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine F BIH“ 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.
Kandidati su dužni dostaviti:
1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA
a. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b. diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c. izvod iz matične knjige rođenih,
d. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
e. i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
2. DODATNA DOKUMENTACIJA
a. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b. Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d. Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e. Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f. Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g. Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca,člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h. Osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i. Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku F BiH (2/98 i 48/99)
NAPOMENA: Ukoliko na diplomi o stečenoj stručnoj spremi prvog ciklusa bolonjskog studija nisu naznačeni ECTS bodovi 180, odnosno 240, poželjno bi bilo da kandidat uz ostalu dodatnu dokumentaciju priloži i dokaz o ostvarenim ECTS bodovima (radi preciznog bodovanja shodno članu 5. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Prijave sa dokazima o ispinjavaju uslova za konkurs dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU OSNOVNA ŠKOLA „ZAIM KOLAR“ - DEJČIĆI, UL. DEJČIĆI BB, 71223 DELIJAŠ, s naznakom na koverti „Prijava na javni konkurs za poziciju/pozicije na koje se konkuriše br. ... (ne otvarati – otvara Komisija)“.
Izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci i to najkasnije na dan početka rada u školi
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatra nje.
Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 3.8.2019. godine, ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja .
Krajnji rok za podnošenje prijave je 16.8.2019. godine.

NAPOMENA: S obzirom da će konkurs biti objavljen u dnevnim novinama neradni dan, isti će biti objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 02.08.2019. godine, a konkurs ostaje otvoren osam radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje".