Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ "Zajko Delić" Vogošća

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Vogošća
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA ″ZAJKO DELIĆ″ VOGOŠĆA

Na osnovu čl. 88. i 94. stav (2) tačka g) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 23/17 i 33/17), člana 11. stav (3) tačka g) Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada Školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, broj 35/17), člana 3. stav (4) i stav (5) i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, broj 35/17), a u vezi sa članom 11. stav (9) Pravilnika sa kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomično ili potpuno ostali bez radnih zadataka i postupak popune upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 26/15), članom 71. Pravila JU OŠ ''Zajko Delić″ Vogošća, broj:01-I-427/2015, od 23.04.2015. godine, Saglasnosti ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-27483-26/19 od 29. 7. 2019. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ ″Zajko Delić″ Sarajevo, broj:01-1-955/19 od 21. 6. 2019. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenih radnih mjesta:
a) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine za:

1. Nastavnik bosanskog jezika i književnost, hrvatskog jezika i književnosti i srpskog jezika i književnosti ... 1 izvršilac, 9 časova sedmično;
2. Nastavnik engleskog jezika ... 1 izvršilac, 9 časova sedmično;
3. Nastavnik njemačkog jezika ... 1 izvršilac, 6 časova;
4. Nastavanik geografije/zemljopisa ... 1 izvršilac, 4 časa sedmično;
5. Nastavnik matematike ... 1 izvršilac, 4 časa sedmično;
6. Nastavnik fizike ... 1 izvršilac, 4 časa sedmično;
7. Nastavnik informatike ... 1 izvršilac, 4 sedmično;
8. Nastavnik osnova tehnike ... 1 izvršilac, 4 časa sedmično;
9. Nastavnik tehničke kulture ... 1 izvršilac, 6 časova sedmično;
10. Nastavnik razredne nastave ... 1 izvršilac, puna nastavna norma;
11. Asistent u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja ... 1 izvršilac, puna nastavna norma;
12. Pedagog škole ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
13. Sekretar škole ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
14. Spremačica ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
15. Spremačica ... 1 izvršilac, 10 sati sedmično;
16. Domar ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
b) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.08.2020 godine za:

17. Samostalni referent za plan i analizu ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;

c) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:

18. Nastavnik njemačkog jezika ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;

d) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine za:

19. Nastavnik hemije/kemije ... 1 izvršilac, 10 časova sedmično;
20. Nastavnik kulture življenja ... 1 izvršilac, 3 časa sedmično;

e) na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.12.2019. godine za:

21. Nastavnik u produženom boravku ... 1 izvršilac, puno radno vrijeme;
USLOVI KONKURSA

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine FBiH'', br. 26/16 i 89/18) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, br. 23/17 i 33/17; u daljem tekstu: Zakon), Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.

Kandidati su obavezni blagovremeno dostaviti - OBAVEZNU DOKUMENTACIJU, pod kojom se podrazumijeva:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na Javni konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na Javni konkurs.
Kandidati koji konkurišu na više radnih mjesta slati odvojeno prijave za svaku radnu poziciju,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) od dana objavljivanja Javnog konkursa.

Kandidati mogu dostaviti i - DODATNU DOKUMENTACIJU, pod kojom se podrazumijeva:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko- invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio s tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu s područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. - 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na Javni konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po Javnom konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

S kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika (″Službene novine KS broj 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku blagovremeno obaviješteni. Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu, vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 30 dana od dana okončanja konkursne procedure.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Prilikom bodovanja kandidati će se bodovati prema relevantnim odredbama Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (″Službene novine Kantona Sarajevo″, broj 35/17).

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na protokol škole ili putem pošte u zatvorenoj koverti s naznakom ″Prijava na javni konkurs, za poziciju broj:…/ne otvarati-otvara Komisija/, na adresu: JU OŠ '' Zajko Delić” Vogošća, Ulica: Kenana Brkanića br. 2, 71323 Kobilja Glava.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za prijavu je srijeda,14. 8. 2019. godine. Isti će biti objavljen i na službenoj internet staranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.