Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u OŠ"Grbavica II" Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Novo Sarajevo
JU OŠ “Grbavica II“ Sarajevo
Ul. Behdžeta Mutevelića bb, 71 000 Sarajevo

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27483-36/19 od 29.07.2019. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Grbavica II“ Sarajevo, broj: 01-366/19 od 02.08.2019. godine, raspisuje se

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/20. godinu

1. Nastavnik njemačkog jezika.....1 izvršilac, 9 časova sedmično od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
2. Nastavnik hemije/kemije.....1 izvršilac, 6 časova sedmično od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
3. Nastavnik tehničke kulture.....1 izvršilac, 2 časa sedmično od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
4. Nastavnik razredne nastave.....1 izvršilac, puna nastavna norma od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
5. Spremačica..... 1 izvršilac, puno radno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.12.2019. godine;
6. Nastavnik razredne nastave.....1 izvršilac, puna nastavna norma od 01.09.2019. godine do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 31.08.2020. godine;
7. Nastavnik razredne nastave.....1 izvršilac, puna nastavna norma od 01.09.2019. godine do povratka radnika sa funkcije direktora škole, a najkasnije do 31.08.2020. godine;
8. Nastavnik u produženom boravku (nastavnik razredne nastave).....1 izvršilac, puno radno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine;
9. Nastavnik u produženom boravku (pedagog).....1 izvršilac, puno radno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine.

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnim planom i programom za osnovne škole, Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Osnovna škola „Grbavica II“ Sarajevo.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni blagovremeno dostaviti (kopije):

a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa;

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju (kopije):

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-slobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.

Po konačnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17).
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu na javni konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti isključivo putem pošte na adresu: JU Osnovna škola „Grbavica II“ Sarajevo, ul. Behdžeta Mutevelića bb, 71 000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni konkurs pozicija broj ___“.
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 15.08.2019. godine.

NAPOMENA: S obzirom da će konkurs biti objavljen u dnevnim novinama neradni dan, isti će biti objavljen na stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo 02.08.2019. godine, a konkurs ostaje otvoren osam radnih dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Oslobođenje".