Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini u JU Srednjoškolski centar Hadžići

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU SREDNJOŠKOLSKI CENTAR HADŽIĆI

Na osnovu člana 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/17), člana 154. Pravila JU Srednjoškolski centar Hadžići, članova 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-33549/19 od 25.10.2019. godine, Odluke Školskog odbora broj: 06-49-1-5262/2019 od 13.11.2019. godine, raspisuje se:

JAVNI KONKURS
za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019/2020. godini

Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika u radni odnos :
a) nastavnik/nastavnica fizike .... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s obavljanja posla člana stručnog tima za izradu dokumenta kurikuluma za nastavni predmet Fizika, a najduže do 30.06.2020. godine;

b) nastavnik/nastavnica hemije .... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s obavljanja posla člana stručnog tima za izradu dokumenta kurikuluma za nastavni predmet Hemija i Kultura življenja, a najduže do 30.06.2020. godine;

c) nastavnik/nastavnica prava .... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020. godine;

d) nastavnik/nastavnica latinskog jezika .... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, odnosno od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020. godine;

e) nastavnik/nastavnica mašinske grupe predmeta .... 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020. godine;

f) ) nastavnik/nastavnica stručno teoretskih predmeta mašinske struke .... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 31.08.2020. godine;

g) nastavnik/nastavnica matematike ....1 izvršilac, 19 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2020. godine;

h) nastavnik/nastavnica higijene i kontrole kvaliteta...... 1 izvršilac, 8 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020. godine;

i) nastavnik/nastavnica prehrambene mikrobiologije...... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020. godine;

j) nastavnik/nastavnica tehnoloških operacija...... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020. godine;

k) nastavnik/nastavnica hemije...... 1 izvršilac, 2 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020. godine;

l) nastavnik/nastavnica poznavanja robe, tehnologije materijala i tehnologije zanimanja...... 1 izvršilac, 10 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020. godine;

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Revidiranim nastavnim programom za Gimnazije, Revidiranim nastavnim programom za općeobrazovne predmete za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku, Nastavnim planom i programom za tehničke i stručne škole, Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:

za pozicije: a), b), c), d), e) f), g), k):
- završen najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta;
- završen II, odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovanog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta, odgovarajućeg usmjerenja i zvanja

za poziciju h):
- završen najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora hemije ili profesora biologije ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (diplomirani inženjer hemije, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije, doktor medicine);
- završen II, odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovanog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta, odgovarajućeg usmjerenja i zvanja

za poziciju i):
- završen najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora biologije ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (diplomirani inženjer biologije, diplomirani inženjer biotehnologije, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije);
- završen II, odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovanog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta, odgovarajućeg usmjerenja i zvanja

za poziciju j):
- završen najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora hemije ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (diplomirani tehnolog, diplomirani mašinski inženjer, diplomirani inženjer poljoprivrede, diplomirani inženjer hemije);
- završen II, odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovanog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta, odgovarajućeg usmjerenja i zvanja

za poziciju l):
- završen najmanje VII stepen stručne spreme, sa zvanjem profesora hemije ili završenim drugim fakultetom i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta (diplomirani tehnolog, diplomirani inženjer hemije);
- završen II, odnosno III ciklusom bolonjskog visokoobrazovanog procesa na nastavničkom fakultetu ili drugom fakultetu i položenom pedagoško-psihološkom i metodičko-didaktičkom grupom predmeta, odgovarajućeg usmjerenja i zvanja

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa.

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju predviđenu članom 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), i to:
a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/ nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BIH, obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. - 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne javne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 35/17).
Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili preporučeno na adresu: JU Srednjoškolski centar Hadžići /Prijava za javni konkurs/, ul. 6. mart br. 19, Hadžići ili predati lično u Sekretarijat škole svaki radni dan od 08,00 do 16,00 sati.
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati. Javni konkurs je objavljen u dnevnim novinama ''Oslobođenje'', dana 14.11.2019. godine i ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola Škole u roku od 15 (petnaest) dana od dana okončanja konkursne procedure.