Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JU CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO
Ulica Asima Ferhatovića br. 2, 71000 Sarajevo

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-25286-189-1/19 od 09.12.2019, člana 177. Pravila Centra, člana 7. Pravilnika o radu Centra i Odluke Školskog odbora Centra broj: 01-2187/19 od 17.12.2019, Centar raspisuje:

K O N K UR S
za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik/nastavnica fonetske ritmike... 1 izvršilac, 20 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice s porodiljskog odsustva, a najduže do 31.08.2020. godine.

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

• U pogledu stručne spreme:
Diplomirani defektolog surdoaudiolog ili ekvivalent sa najmanje 240 ECTS.

II Kandidati koji konkurišu na Javni konkurs obavezni su blagovremeno dostaviti sljedeću
dokumentaciju:

a) Svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) Diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa;

III Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko – invalidsko osiguranje sa tačno navedenim podacima;
b) Potvrdu o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo ne stariju od tri mjeseca,
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno – oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo, obavezni su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u poslednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) Potvrdu o autorstvu/kooautorstvu udžbenika koje izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. – 170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu za konkurs može biti kopija uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru radnika.

Po konačnosti odluke o izboru, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao Javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).

Prijavu na Javni konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti lično na protokol Centra ili putem pošte na adresu:
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, Asima Ferhatovića br. 2, 71 000 Sarajevo, sa naznakom na koverti “Prijava na Javni konkurs“.

Prijave sa nepotpunom obaveznom dokumentacijom i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani vraća se samo na lični zahtjev putem protokola Centra u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti odluke o prijemu radnika.