Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Osnovna škola "Grbavica I" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JU OSNOVNA ŠKOLA „ GRBAVICA I „

Na osnovu člana 88.i člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj : 23/17,33/17),člana 3.i 11 . Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama,osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo(„Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje,nauku i mlade broj: 11-34-2553/19 , odluke Školskog odbora JU OŠ „Grbavica I“ Sarajevo broj : 01-33 , raspisuje se
J A V N I K O N K U R S
Za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.Nastavnik/nastavnica bosanskog jezika i književnosti,hrvatskog jezika i književnosti,srpskog jezika i književnosti .... 1 izvršilac , 4 nastavna časa sedmično ,na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure ,a najkasnije do 31.08.2019.godine .

USLOVI KONKURSA :

- Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu ,kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo i Nastavnim planom i programom za osnovnu školu, pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje .

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti :

1. Obaveznu dokumentaciju :

-svojeručno potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom,kontakt podacima kandidata,tačnom naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
- diploma /svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
-druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

2.Dodatnu dokumentaciju :
-Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
-Potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima ,te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ,
-potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca ) ,
-Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja ,profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama ,osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ,
-Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini ,a koje je izdato u skladu sa Pravilnikomo ocjenjivanju napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja,profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama ,osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
-Rješenje/ uvjerenje nadležnog kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca ,člana porodice nestalog i umrlog branioca ,dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja ,člana porodice porodice poginulog,umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja ,ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo,ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju( ne starije od šest mjeseci ) ,
-osobe koje imaju status naveden u članu 10.stav 2.Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama ,osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo „ broj : 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje /potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci ).
-Potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169. i 170. ZUP-a FBiH (2/98,48/99).
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije ,najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci ,kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima ustanove,nakon čega direktor zaključuje Ugovor o radu sa izabranim kandidatom .
Kriterije,procedure,uslovi ,način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnim konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama ,osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području kantona Sarajevo(„Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj : 35/17)

Konkurs ostaje otvoren osam ( 8 ) radnih dana od dana objavljivanja, odnosno do 27.05.2019.godine.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom ,a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu :
JU OŠ „ GRBAVICA I „ , Grbavička 14 , 71000 SARAJEVO ( sa naznakom prijava na konkurs)