Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Srednja medicinska škola - Jezero Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA – JEZERO SARAJEVO

Na osnovu člana 143. stav (4) tačka g), a u vezi sa članom 123. stav (4) Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/17), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27751-12-3/18 od 13.12.2018. godine i Odluke Školskog odbora JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo, broj: 01-1-1622/2018 od 17.12.2018. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2018/2019. godini

1. Radnik/radnica na održavanju higijene objekta i opreme … 1 izvršilac, 40 sati sedmično, na određeno vrijeme počevši od završetka konkursne procedure do 31.08.2019. godine.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje i normativnim aktima Škole, i to:

- završena osnovna škola.

Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:

a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na Javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na Javni konkurs,

b) Diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi,

c) Izvod iz matične knjige rođenih,

d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa).

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju, i to:

a) Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i Uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko – invalidsko osiguranje,

b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,

c) Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),

d) Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno – oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),

e) Osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezni su pored Rješenja/uvjerenja kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i Uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Po konačnosti Odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 35/17).

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol Škole ili slati putem pošte na adresu: JU Srednja medicinska škola – Jezero Sarajevo, Ulica Patriotske lige 67a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “Za Javni konkurs”.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Javni konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja, i krajnji rok za prijavu je 12.01.2019. godine.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se, na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od petnaest (15) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima konkursa.

Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” 04.01.2019. godine.