Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u JU Srednjoškolski centar Vogošća

Na osnovu članova 123. stav 4. i 143. Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17,30/18), člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17), Saglasnosti Ministrstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-25286-190/19 od 18.11.2019.godine, Odluke Školskog odbora, broj: 2224/19 od dana 29.11.2019.godine JU Srednjoškolski centar Vogošća r a s p i s u j e

J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA
U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

I
1.Nastavnik/ica katoličkog vjeronauka, 1 izvršilac, 1 čas nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine;

II
Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za nastavnike propisane Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za srednje stručno obrazovanje i obuku, odnosno za tehničke i srodne škole, Revidiranim nastavnim programom za općeobrazovne predmete za srednje škole za stručno obrazovanje i obuku, odnosno Pedagoškim standardima i normativima za srednje obrazovanje, Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo i normativnim aktima Škole i to:
-završen odgovarajući fakultet VII stepen stručne spreme ili najmanje drugi ciklus Bolonjskog studija odgovarajućeg smjera i zvanja;
III
Uz svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata ( adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni dostaviti :

a) diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
b) izvod iz matične knjige rođenih
c) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) od dana objavljivanja konkursa

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje o položenom stručnom ispitu
b) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje
c) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačnom naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
d) uvjerenje/potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja, koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjima školama i domovima učenika
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjima školama i domovima učenika
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog borca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog borca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci)
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs može biti u kopiji, uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju, koje nije starije od šest mjeseci.
Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata, koji ne ispunjavaju uvjete ovoga konkursa, neće se uzeti u razmatranje.
O rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni nakon provedenog postupka izbora, pismeno, putem pošte na adresu navedenu u prijavi, u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke.
Kriteriji, procedura, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom javnom konkursu regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj:35/17).

Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevni avaz“ (objava 04.12.2019.godine).
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol škole ili poslati putem pošte, isključivo u zatvorenoj koverti, na adresu: JU Srednjoškolski centar Vogošća, Jošanička br.119, Vogošća, sa naznakom „Prijava na javni konkurs za poziciju broj: ..../ ne otvarati – otvara Komisija“.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev kandidata putem protokola Škole.