Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u OŠ "Džemaludin Čaušević" Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVI GRAD
JU OŠ „DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ“
PRVOMAJSKA 24, SARAJEVO

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-25286-241/19 od 23.12.2019. godine i Odluke Školskog odbora JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo, broj: 4-01/20 od 03.01.2020. godine, raspisuje se:

J A V N I K O N K U R S
ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

a) na određeno vrijeme, od okončanja konkursne procedure do 30.06.2020.godine za:
1. Asistenta u odjeljenju/grupi ..........1 izvršilac, puno radno vrijeme.

USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17, 30/19), Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i normativima radnog prostora, opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 30/18) i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU OŠ „Džemaludin Čaušević“ Sarajevo i to:
- VII stepen stručne spreme nastavničkog smjera ili da su studenti završne godine nastavničkih fakulteta, ili pedagozi, psiholozi i socijalni radnici.
Uz prijavu na konkurs kandidati trebaju blagovremeno dostaviti:
Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), od dana objavljivanja konkursa,
e) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod posloodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od 3 mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rešenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH, broj: 2/98, 48/99).

Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 35/17).
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Nakon konačnosti odluke o izboru radnika izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa Zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.
Prijave s potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu:
JU OŠ „DŽEMALUDIN ČAUŠEVIĆ“ - sa naznakom-Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika- za poziciju broj _____________(navesti broj).
Prvomajska 24, 71000 SARAJEVO

Konkurs je objavljen 09.01.2020.god. i traje do 21.01.2020.god.