Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u JU Deseta osnovna škola

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Ilidža

JU ”Deseta osnovna škola”

Na osnovu člana 88. stav 6. , 9., 10. i 11. i člana 94. stav 2. tačka g.) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19), Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora , opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu (“Sl.novine KS”broj: 30/18), člana 3. Stav 4., 5. , 6. i člana 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), člana 85. Pravila Škole i člana 4. Poslovnika o radu Školskog odbora, po prijedlogu direktora škole, a na osnovu prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-34-40789/19 od 10.12.2019.godine o raspisivanju javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019./2020.godini, te Odluke Školskog odbora sa 28. (dvadesetiosme) redovne sjednice održane dana 18.12.2019.godine, broj: 01-06-38-II-1409 /19 od 18.12.2019. godine Javna ustanova “Deseta osnovna škola”Ilidža raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2019./2020.godini

1. Raspisuje se javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2019./20.godini:
Na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.6.2020.godine za:
1. Asistenta u odjeljenju/grupi.............1 izvršilac, puno radno vrijeme,
2. Asistenta u odjeljenju/grupi.............1 izvršilac, puno radno vrijeme.

2. USLOVI KONKURSA:
Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene pozitivnim propisima Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Nastavnog plana i programa za osnovne škole, Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i normativa radnog prostora , opreme, nastavnih sredstava i učila po predmetima za osnovnu školu, kao i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
u JU „Deseta osnovna škola“ Ilidža.

- Za navedene obje pozicije, kandidati trebaju imati stečenu VSS visoku stručnu spremu - VII stepen nastavničkog smjera, ili da su studenti završne godine nastavničkih fakulteta, odnosno VSS visoku stručnu spremu - VII stepen za profil pedagoga, psihologa , socijalnog radnika, to jeste da imaju završen drugi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa za tražene profile.
Napomena: Ukoliko na diplomi o stečenoj stručnoj spremi prvog ciklusa bolonjskog studija nisu naznačeni ECTS bodovi 180, odnosno 240, potrebno je da kandidat uz ostalu dodatnu dokumentaciju priloži i dokaz o ostvarenim ECTS bodovima (radi preciznog bodovanja shodno članu 5. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Obavezna dokumentacija koju su kandidati dužni dostaviti:
a) Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) Diplomu/svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) Izvod iz matične knjige rođenih,
d) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci ) od dana objavljivanja konkursa,
e) Druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Pored obavezne dokumentacije kandidati mogu dostaviti i dodatnu dokumentaciju i to:
a) Uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje i tačno navedeno,
b) Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) Rješenje/uvjerenje nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog Kantonalnog/Općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. ZUP-a FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Po konačnosti Odluke o izboru radnika, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove , koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima ustanove, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.
Prijave sa potrebnom i potpunom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti na protokol škole svakim radnim danom od 09 do 13h ili putem pošte na adresu: JU”Deseta osnovna škola” Ilidža, ul. Osik 210., 71 215 Blažuj sa naznakom “Prijava na javni konkurs- Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika. “
Napomena: Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz člana 12. stav (5) tačka d) i e) Pravilnika („Službene novine
KS“ broj: 35/17), Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika obavit će provjeru radnih i stručnih sposobnosti.

O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti u pisanom obliku naknadno obaviješteni.
Kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.
Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovome konkursu zbog mjera racionalizacije,
vraća se na lični zahtjev, putem protokola Škole u roku od 1 (mjesec) dana od okončanja konkursne procedure.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu “Oslobođenje” u petak dana 20.12.2019.godine i
ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objave, do ponedjeljka dana 06.01.2020.godine.