Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u OŠ "Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak" Sarajevo

Na osnovu člana 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj:23/17, 33/17, 30/19) Pravila JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo „Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 35/17, odluke Školskg odbora JU OŠ „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“, a uz Saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-25286-162/19 od 06.12.2019. godine raspisuje:

K O N K U RS
za prijem radnika na upražnjena radna mjesta u školskoj 2019/2020.godini

a) određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s obavljanja posla člana stručnog tima za izradu dokumenata kurikuluma za nastavni predmet Matematika, a najduže do 30.06.2020.godine za:

1. Nastavnika/cu razredne nastave...............1 izvršilac, puna nastavna norma
b) na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine za:

2. Nastavnika/cu osnova tehnike...............1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično;

3. Nastavnika/cu tehnike kulture.............1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično;

c). na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.06. 2020.godine za:
4. Asistenta u odjeljenju/grupi.................... 1 izvršilac, puno radno vrijeme.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu (''Službene novine F BiH'' 26/16 i 89/18.) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br.23/17. 33/17. 30/19) Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ( kopije )
a)svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b)diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c)izvod iz matične knjige rođenih,
d)uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa)
Za poziciju pod rednim brojem 4 kandidati trebaju imati diplomu VSS-VII stepen, ili I ili II ciklus bolonjskog sistema studiranja nastavničkih fakulteta, student završne godine nastavničkog fakulteta ili VSS-VII stepen, ili I ili II ciklus za profil pedagoga, psihologa ili socijalnog radnika.
DODATNA DOKUMENTACIJA ( kopije )
a)Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b)potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c)uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d)potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e)rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f)rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g)rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h)osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
i)potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).
NAPOMENA:Ukoliko na diplomi o stečenoj stručnoj spremi prvog ciklusa bolonjskog studija nisu naznačeni ECTS bodovi 180, odnosno 240, poželjno bi bilo da kandidat uz ostalu dodatnu dokumentaciju priloži i dokaz o ostvarenim ECTS bodovima (radi preciznog bodovanja shodno članu 5. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Pod nepotpunom prijavom smatrat će se prijava kandidata koji nije dostavio obaveznu dokumentaciju traženu konkursom.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom,
a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu
i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Kopije dokumentacije kandidata koji nisu izabrani nismo u obavezi vraćati, osim ako kandidat dođe lično i to u roku od 30 dana.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova za konkurs dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
JU OŠ '' Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak '' – Sarajevo, Braće begić 19., 71000 Sarajevo sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika i br.pozicije.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja koji teče od 19.12.2019.godine. Krajnji rok za prijave je 31.12.2019.godine.
Ustanova će kandidate obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiće pravo daljeg učešća u konkursnoj proceduri.