Javni konkurs za prijem radnika na upražnjena radna mjesta za JU Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo" (objavljen 6.8.2019. godine u dnevnim novinama)

JU OSNOVNA MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA
«NOVO SARAJEVO» S A R A J E V O

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene Novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Sl. Novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11-34-27483-30/19 i Odluke Školskog odbora broj: 01-473/19 raspisuje se

K O N K U R S
za angažman na sljedećim pozicijama:

1. Nastavnik/ca klavira , 40 radnih sati/časova od 01.09.2019. godine do povratka nastavnice sa porođajnog odsustva, a najduže do 31.08.2020. godine
2. Nastavnik/ca gitare, 40 radnih sati/časova od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine u PO ILIJAŠ
3. Nastavnik/ca klavira, 40 radnih sati/časova od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine u PO ILIJAŠ
4. Nastavnik/ca klavira, 40 radnih sati/časova od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine u PO ILIJAŠ
5. Nastavnik/ca gitare, 20 radnih sati/časova od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine
6. Korepetiror , 40 radnih sati/časova od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovne muzičke i baletske škole Kantona Sarajevo, Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo i normativnim aktima Škole.

Uz svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima, tačnom naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže, kandidati su obavezni dostaviti:
a diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
b izvod iz matične knjige rođenih,
c uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa 

Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju:
a Uvjerenje/potvrda o radnom stažu ili uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje, 
b potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao, 
c uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
d potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca), 
e rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, 
f rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika, 
g rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci), 
h osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca-branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci), 
i potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99). 

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.
Dokumentacija prijavljenih kanidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.

Nakon konačnosti odluke o izboru, izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti poštom ili lično u zatvorenoj koverti sa naznakom - Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika – za poziciju/pozicije broj ....., na adresu: JU Osnovna muzička i baletska škola ''Novo Sarajevo'' ul. Kemala Kapetanovića 43., Sarajevo.