Javni konkurs za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto u JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA CENTAR
JU OŠ „MUSA ĆAZIM ĆATIĆ“ SARAJEVO

Na osnovu člana 88. i člana 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine KS br: 23/17 i 33/17), člana 105. Pravila JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, a u vezi sa članom 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem zaposlenika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (Službene novine KS br: 35/17), uz saglasnost Ministra za obrazovanje, nauku i mlade br: 11-34-32272-1/19 od 17.10.2019. godine i Odluke Školskog odbora broj: 03-603/19 od 06.11.2019. godine, raspisuje se

K O N K U R S
za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto
1. Nastavnik/ica likovne kulture, 1 izvršilac, za 9 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure, a najkasnije do 31.08.2020. godine

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju KS, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovni odgoj i obrazovanje i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta škole.
Kandidati su dužni dostaviti:
1. Obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnu naznaku na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) od dana objavljivanja konkursa.
2. Dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa tačno navedenom šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (koje nije starije od 3 mjeseca od dana objavljivanja konkursa),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog borca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno - oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od 6 mjeseci),
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca - branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na područiju Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci),
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministrastvo obrazovanja i nauke.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu kandidata, koji bude primljen po konkursu, da dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije najkasnije 5 (pet) dana po dobijanju Odluke o izboru.
Ljekarsko uvjerenje izabrani kandidat dostavlja najkasnije na dan početka rada u školi.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za konkurs“ potrebno je dostaviti lično na protokol Škole ili putem pošte na adresu:

JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Sarajevo, Ul. Čekaluša br. 53, 71000 Sarajevo.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana 08.11.2019. godine.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena: Dokumentacija prijavljenih kandidata, koji nisu izabrani po ovom konkursu, vraća se, na lični zahtjev, putem protokola škole, u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.