Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JU Osnovna škola "Velešićki heroji"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JU OŠ «VELEŠIĆKI HEROJI»
S a r a j e v o

Na osnovu člana 88. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju («Službene novine Kantona Sarajevo» br. 23/17 i 33/17), člana 80. Pravila JU OŠ „Velešićki heroji“, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 35/17), Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo br. 11-34-27750-51-2/18 od 11.01.2019. godine i Odluke Školskog odbora br. 06-76/19 od 28.01.2019. godine, raspisuje se:

K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik/ca razredne nastave …………………………………………………………………………………………………………. 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2019. godine, puna nastavna norma;
2. Voditelj produženog boravka ……………………………………………………………………………………………………………… 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.06.2019. godine, nepuno radno vrijeme (30 sati sedmično);
3. Nastavnik/ca geografije ……………………………………………………………………………………………………..……………… 1 (jedan) izvršilac na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnika s reizborne funkcije, a najkasnije do 31.08.2019. godine, 5 časova nastavne norme sedmično.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom i Pedagoškim standardima i općim normativima za osnovni odgoj i obrazovanja.

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti:
1. Obavezna dokumentacija:
a) svojeručno potpisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja konkursa)

2. Dodatna dokumentacija:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao;
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca);
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a ako je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci);
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca–branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci);
i) potvrda o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99)

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru kandidata.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati potpunom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Nakon konačnosti odluke o izboru izabrani kandidat je obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata regulisani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 35/17).

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika“ na adresu škole ul. Velešići br. 2, Sarajevo lično ili putem pošte.

Dokumentacija kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev putem protokola škole nakon okončanja konkursne procedure.