Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo

Na temelju odredbi člana 143. stav (4) tačka g) Zakona o srednjem obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 23/17), te na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 01-1-71/19 od 21.05.2019. godine, a u skladu sa Saglasnošću Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-14470/19 od 03.05.2019. godine, Javna ustanova Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
za prijem radnika u radni odnos

a) Nastavnik/nastavnica ekonomske grupe predmeta, puna norma časova, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 30.06.2019. godine ... 1 izvršilac;
b) Nastavnik/nastavnica građanskog obrazovanja, demokratije i ljudskih prava, 10 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od okončanja konkursne procedure do 30.06.2019. godine ... 1 izvršilac.

Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo i Unutrašnjom organizacijom i sistematizacijom Škole, te Nastavnim planom i programom za srednje tehničke i stručne škole, i to:
- za radna mjesta pod a) i b) - završen odgovarajući fakultet, VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera i zvanja, odnosno najmanje drugi ciklus bolonjskog visokog obrazovanja odgovarajućeg smjera i zvanja sa prethodno završenim prvim ciklusom odgovarajućeg smjera i zvanja;
- za radno mjesto pod e) - završen odgovarajući fakultet, VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera i zvanja, odnosno najmanje drugi ciklus bolonjskog visokog obrazovanja odgovarajućeg smjera i zvanja sa prethodno završenim prvim ciklusom odgovarajućeg smjera i zvanja, i certifikat CIVITAS-a nastavnika za predmetnu nastavu.
Kandidati koji konkurišu na Javni konkurs dužni su priložiti slijedeću obaveznu dokumentaciju/kopije slijedećih dokumenata:
- svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i taksativno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na Javni konkurs;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu/ne starije od 6 (šest) mjeseci od dana objavljivanja Javnog konkursa/;
- diploma/svjedodžba o završenom odgovarajućem fakultetu/školi i stečenom akademskom zvanju/stručnoj spremi.
Pored obavezne dokumentacije, kandidati mogu dostaviti i kopije dodatne dokumentacije:
- uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje Fond za
penzijsko-invalidsko osiguranje,
- potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio s tačno
naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao, te godinama i
mjesecima stečenog radnog staža,
- potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo
nakon sticanja stručne spreme koja se traži Javnim konkursom (ne starija od tri mjeseca),
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
- rješenje o sticanju stručnog zvanja izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju,
napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih
saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika
u Kantonu Sarajevo,
- rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini,
izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja
odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama,
osnovnim i srednjim školama i domovima učenika u Kantonu Sarajevo,
- rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva
člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca,
dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog
dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog
branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona
Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu
ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci), te pored
rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa
dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo
u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),
- potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo
obrazovanja i nauke na osnovu članova 169. i 170. Zakona o upravnom postupku FBiH.
Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a kandidati će se bodovati po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u Javnom konkursu bit će obavljeni razgovori, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.
Izabrani kandidati dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti, i originale ili ovjerene kopije od strane nadležne općinske službe dokumentacije dostavljene u konkursnoj proceduri, te će se izdati pismena potvrda o usklađenosti dokumentacije sa dokumentacijom dostavljenom u konkursnoj proceduri.

Javni konkurs ostaje otvoren 8 /osam/ dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 31.05.2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova Javnog konkursa dostaviti na adresu: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo, ulica Dugi sokak broj 9, Sarajevo, sa naznakom ''Za Javni konkurs'' ili predati lično u Sekretarijatu Škole svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati. U prijavi naznačiti adresu prebivališta, broj telefona i e-mail adresu radi komunikacije koja će se obavljati elektronskim putem.
Priloženi dokumenti, nakon završene konkursne procedure, mogu se preuzeti u Sekretarijatu Škole svakim radnim danom od 09,00 do 12,00 sati u roku od 15 /petnaest/ dana od dana okončanja konkursne procedure.