Javni konkurs za prijem u radni odnos u JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
JU OŠ„Osman Nuri Hadžić“
Ul. Lava Tolstoja 6
71000 Sarajevo

Na osnovu člana 94. a u vezi sa članom 88. Zakona o osnovnom odgou i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17, 33/17), člana 10. Pravilnika o radu JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“, člana 79. stav (4) Pravila JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“, člana 3. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 35/17), odluka Školskog odbora JU OŠ „Osman Nuri Hadžić“ broj: 01-1242-06-1/51/18 od 15.11.2018. godine, i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-34-27750-40-2/18 od 08.11.2018. godine, Direktor škole oglašava :

KONKURS
za prijem u radni odnos

1. Nastavnik/nastavnica razredne nastave ili pedagog/pedagogica za rad u produženom boravku... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 30.06.2019. godine;
2. Nastavnik/nastavnica razredne nastave ili pedagog/pedagogica za rad u produženom boravku... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 30.06.2019. godine;
3. Nastavnik/nastavnica razredne nastave ili pedagog/pedagogica za rad u produženom boravku... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 30.06.2019. godine;
4. Nastavnik/nastavnica razredne nastave ili pedagog/pedagogica za rad u produženom boravku... 1 izvršilac, puno radno vrijeme (40 sati sedmično), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 30.06.2019. godine;
5. Nastavnika/nastavnicu engleskog jezika... 1 izvršilac 18 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do povratka radnice sa neplaćenog odsustva, a najkasnije do 31.08.2019.godine;
6. Bibliotekar/bibliotekarka škole... 1 izvršilac, 20 sati sedmično (nepuno radno vrijeme), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 31.08.2019. godine;
7. Nastavnika/nastavnicu biologije... 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do 31.08.2019. godine;
8. Nastavnika/ nastavnicu matematike... 1 izvršilac, puna nastavna norma (19 časova sedmično), na određeno vrijeme od 28.01.2019. godine do povratka radnice sa bolovanja, a najkasnije do 31.08.2019. godine

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine F BIH“ 26/16) za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, Nastavnim planom i programom za osnovnu školu i Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu.

Uz potpisanu prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti:

1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA (kopije )
a. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata,tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b. diploma o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c. za radna mjesta na pozicijama 13,14,15 svjedodžba o završenoj osnovnoj školi,
d. izvod iz matične knjige rođenih,
e. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa),
f. i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

2. DODATNA DOKUMENTACIJA (kopije)
a. Uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b. Potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima , te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d. Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),
e. Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f. Rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca,člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja,člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja,ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),
h. Osobe koje imaju status naveden u članu 10. stav 2. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca ( ne starije od šest mjeseci),
i. Potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku F BiH (2/98 i 48/99)

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Prijave sa dokazima o ispinjavaju uslova za konkurs dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

JU OŠ „OSMAN NURI HADŽIĆ“ - SARAJEVO, UL. LAVA TOLSTOJA 6, 71000 SARAJEVO sa naznakom – Komisiji za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika – za poziciju /pozicije na koje se konkuriše

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju fotokopijama, jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev na protokolu škole u roku od mjesec dana od okončanja konkursne procedure.
Konkurs je objavljen 18.11.2018.godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“.
Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja . Krajnji rok za podnošenje prijava je 27.11.2018. godine.