Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta, u JU Treća gimanzija Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija B i H
Kanton Sarajevo
J.U. TREĆA GIMNAZIJA
Vilsonovo šetalište br. 16
fax. ++387 33 72 45 01
tel.  ++387 33 72 45 00
tel.  ++387 33 72 45 05
tel.  ++387 33 72 45 06

E-mail:  3_gym@bih.net.ba
http://www.treca-gimnazija.edu.ba/

Sarajevo, 12.12.2012.godine

Na osnovu člana 112. Zakona o srednjem obrazovanju («Sl. Novine Kantona Sarajevo br.23/10), Saglasnosti  Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo o raspisivanju konkursa broj:11-38-22633-3-1/12 od 27.09.2012.godine  i člana  158. Pravila Škole, Školski odbor JU Treća gimnazija Sarajevo, na osnovu Odluke broj: 472/12 raspisuje:

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta, u JU Treća gimanzija Sarajevo, na određeno vrijeme,za školsku 2012/2013. godinu, počev od 01.02.2013.godine, a najduže do 15.08.2013.godine, za nastavne predmete:

  1. Historija, jedan izvršilac, 19 sati nastavne norme sedmično
  2. Geografija, 19 sati nastavne norme sedmično


Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom (obavezno adresa i broj telefona), potrebno je dostaviti slijedećudokumentaciju(ovjerenekopije):

  1. Diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu
  2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  3. Izvod iz matične knjige rođenih
  4. Uvjerenje o državljanstvu


Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidati  su dužni da ispunjavaju i  posebne uvjete u pogledu stručne spreme, propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, Nastavnim planom i programom i Pedagoškim standardima i nomativima za Gimnaziju.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta navedenih u konkursu dostaviti lično u sekretarijat škole od 09:00 do 13:00 sati ili putem pošte na adresu: Treća gimnazija, ul. Vilsonovo šetalište br.16, 71 000 Sarajevo.

Kandidatima se neće vraćati dokumentacija i mogu je lično podići .

Kandidati koji budu izabrani dužni su prije sklapanja Ugovora o radu dostaviti:

  1. Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove
  2. Uvjerenje izdato od nadležnog suda da kandidat nije kažnjavan i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poslova nastavnika.


Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u roku od 8(osam) dana od dana donošenja odluke o izboru.