Konkurs za prijem zaposlenika u Centrar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo - spremačica-higijeničarka

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
CENTAR  ZA  SLUŠNU  I  GOVORNU  REHABILITACIJU
S   A   R   A   J   E  V   O
Ulica Asima Ferhatovića br. 2
Tel./Fax : 033/ 226-694; 226-977; 211-790;

Broj : 01-1508/12
Sarajevo, 14.12.2012. godine

Na osnovu člana 133. Zakona o srednjem obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br: 23/10), člana 150. Pravila Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11-38-22633-35-1/12 od 13.11.2012. godine  i Odluke Školskog odbora broj: 01-1500/12 od 12.12.2012. godine, raspisuje se:

K O N K U R S
za prijem zaposlenika

  • Spremačica - higijeničarka................................. 1 izvršilac, na određeno vrijeme do 15.08.2013.  godine.

Pored općih uslova predviđenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove: završena osnovna škola.
Uz  prijavu potrebno je dostaviti: biografiju, svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi, rodni list i uvjerenje o državljanstvu.
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.