Poništenje dijela javnog konkursa u JU Srednja medicinska škola Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BIH
KANTON SARAJEVO

JU SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA SARAJEVO

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 30/19) i Odluke Školskog odbora JU Srednja medicinska škola Sarajevo broj: 01-1-2222/2019 od 05.09.2019. godine, Školski odbor JU Srednja medicinska škola Sarajevo

P O N I Š T A V A D I O
J A V N O G K O N K U R S A
za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/2020. godinu

koji je objavljen u petak, 23.08.2019. godine, u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

poništavaju se sljedeće tačke:

3. Nastavnik/ica histološke tehnike ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,

9. Nastavnik/ica epidemiologije ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,

10. Nastavnik/ica hematologije ... 1 izvršilac, 3 časa nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine,
13. Nastavnik/ica mikrobiologije – praksa ... 1 izvršilac, 13 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine
i prekidaju se sve pravne radnje predviđene konkursnom procedurom za ove tačke, o čemu će kandidati koji su konkurisali za ova radna mjesta biti upoznati.
Ostali dio Javnog konkursa ostaje nepromijenjen. Konkurs je objavljen u dnevnim novinama "Oslobođenje" , 7.9.2019. godine