Poništenje dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU OŠ Hadžići

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
JAVNA USTANOVA OSNOVNA ŠKOLA „HADŽIĆI“ HADŽIĆI

Na osnovu Odluke Školskog odbora broj: 1291/2019 od 25.10.2019. godine i akta Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/03-02-sl/18 od 24.04.2019. godine, objavljuje se

P O N I Š T E NJ E

DIJELA JAVNOG KONKURSA ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA

Poništava se dio javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU Osnovna škola „Hadžići“ Hadžići objavljenog dana 03.08.2019. godine u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na službenoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo koji se odnosi na radno mjesto:

5. Nastavnik tehničke kulture i osnova tehnike ... 1 izvršilac, 9 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine.