Poništenje i ponovno objavljivanje konkursa za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU OŠ „Čengić Vila I“

Na osnovu članova 94. i 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 23/17 i 33/17) i odluke Školskog odbora JU OŠ „Čengić Vila I“ broj: 1247-7/19 od 9. 5. 2019. godine objavljuje se

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE JU OŠ „ČENGIĆ VILA I“

Poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice JU OŠ „Čengić Vila I“, Sarajevo objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na službenoj stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dana 29. 1. 2019. godine.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINA NOVO SARAJEVO
JU OSNOVNA ŠKOLA „Čengić Vila I“Sarajevo

Na osnovu članova 94. i 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo broj: 23/17 i 33/17), člana 118. Pravila JU OŠ „Čengić Vila I“, članova 3. i 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo” br:2/18, 32/18) i Odluke Školskog odbora Javne ustanove Osnovne škole „Čengić Vila I“ Sarajevo, broj: 01-1469/19 od 11. 6. 2019.godine, raspisuje se
JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/DIREKTORICE JU OSNOVNE ŠKOLE „ČENGIĆ VILA I“ SARAJEVO NA MANDATNI PERIOD OD 4 (ČETIRI) GODINE (2019 – 2023)
I
USLOVI KONKURSA:
Kandidat koji konkuriše na poziciju direktora/direktorice škole, pored opštih, mora da ispunjava i slijedeće uslove:

a) Da u pogledu stručne spreme ispunjava i uslove za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u koju konkuriše;
b) Da ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi;
c) Da ima najmanje sedmi (VII) stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa;
d) Da ima najmanje zvanje mentora;
e) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs;
f) Da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine ( lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi pred Tribunalom;
g) Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
h) Da nema privatni finansijski interes u školi u koju se kandiduje za direktora:
i) Da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti;
j) Da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima;
k) Da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više;
l) Da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
m) Da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora ;
II
SADRŽAJ PRIJAVE:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju ( original ili ovjerenu kopiju):
1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i navedenom dokumentacijom koju prilažu uz prijavu;
2. Kraću biografiju – CV;
3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
4. Izvod iz matične knjige rođenih;
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana objavljivanja konkursa);
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
7. Rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja, odgajatelja/ki, profesora/ica, nastavnika/ica i stručnih saradnika/ica u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama i domovima učenika;
8. Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi;
9. Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog opštinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni kokurs;
10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog opštinskog organa kojom kandidat potvrđuje da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine ( lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom);
11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog opštinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole;
12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog opštinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nema finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora;
13. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog opštinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajannju od tri mjeseca i više;
14. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog opštinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH;
15. Izjavu ovjerenu od strane ovlaštenog opštinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora;
NAPOMENA:
- Uvjerenje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole, biće pribavljeno po službenoj dužnosti za izabranog kandidata;
- Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, izabrani kandidat dostavlja Školi nakon imenovanja direktora/direktorice škole;
III
KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a objavljuje se u dnevnim novinama i na službenoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS.
IV
VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE
Direktor/direktorica JU OŠ „Čengić Vila I“ će se imanovati na period od 4 (četiri) godine (2019 – 2023. godina)
V
DOSTAVA PRIJAVA
Kandidati za direktora/direktoricu svojeručno potpisanu pisanu prijavu i traženu dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove javnog konkursa dostavljaju poštom, preporučeno, na adresu: JU Osnovna škola „Čengić Vila I“ Sarajevo, Ulica Dr.Fetaha Bećirbegovića 2, 71 000 Sarajevo ili lično sekretaru škole u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora/direktorice škole – ne otvaraj (otvara komisija)“.
VI
NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
Školski odbor će u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora/direktorice škole, o navedenoj odluci u pisanom obliku obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na javni konkurs.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” 12. 6. 2019.godine.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA
Jasmin Milić