Poništenje Javnog konkursa i ponovna objava Javnog konkursa za izbor direktora/direktorice u JU Osnovna škola "Isak Samokovlija"

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Centar Sarajevo
JU OŠ „ISAK SAMOKOVLIJA“ SARAJEVO
Ul.fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo

Na osnovi odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), Odluke školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „Isak Samokovlija“ Sarajevo,broj; 605-3/18 od 11.09.2018. godine, objavljuje se

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE
DIREKTORA/DIREKTORICE ŠKOLE

Poništava se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice Javne ustanove Osnovna škola „Isak Samokovlija“ Sarajevo, objavljenog u dnevnom listu „Oslobođenje“ dana, 08. maja 2018. godine i na službenoj WEB stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Javni konkurs za izbor direktora/direktorice u JU Osnovna škola "Isak Samokovlija“
JAVNI KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE
U JU OŠ „ISAK SAMOKOVLIJA“
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Centar Sarajevo
JU OŠ „ISAK SAMOKOVLIJA“ SARAJEVO
Ul.fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo

Na osnovu člana 94. i člana 95. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17 i 33/17), člana 3. i člana 4. Pravilnika o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/18) i Odluke Školskog odbora broj: 605-4/18 od 11.09.2018. godine, Školski odbor JU OŠ „Isak Samokovlija“ Sarajevo raspisuje
J A V N I K O N K U R S
za izbor direktora/direktorice škole na period od četiri godine
I UVJETI KONKURSA
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat za direktora je dužan ispunjavati i sljedeće uvjete:
a) da u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika, pedagoga, pedagoga-psihologa škole u koju konkuriše,
b) da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi,
c) da ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,
d) da ima najmanje zvanje mentora,
e) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
f) da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom),
g) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,
h) da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
i) da nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti,
j) da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima,
k) da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više,
l) da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
m) da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.
II SADRŽAJ PRIJAVE
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu fotokopiju):
1. Svojeručno potpisanu pisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,
2. Kraću biografiju - CV,
3. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi, 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja,
8. Uvjerenje/Potvrda o radnom iskustvu i radnom iskustvu na poslovima u nastavi ili na pedagoško - psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi,
9. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana prijavljivanja na Javni konkurs,
10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (lica koja služe kaznu ili su pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, a koja se nisu povinovala naredbi da se pojave pred Tribunalom),
11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole,
12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nema privatni finansijski interes u školi u kojoj se kandiduje za direktora,
13. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više,
14. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice koje ima smetnje za imenovanje i obavljanje funkcije u skladu sa Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,
15. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom kandidat potvrđuje da nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.
Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, izabrani kandidat dostavlja školi nakon imenovanja direktora škole.
Uvjerenje da nije lice protiv kojeg je potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg krivičnog zakona može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više, te uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora, bit će pribavljeno po službenoj dužnosti za izabranog kandidata.
III KONKURSNI ROK
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.
IV VRIJEME ZA KOJE SE VRŠI IMENOVANJE
Direktor škole će se imenovati na period od četiri godine.
V NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA
Školski odbor, u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju direktora, o navedenoj odluci u pisanom obliku obavještava sve kandidate koji su se prijavili na javni konkurs.
VI DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA O ISPUNJAVANJU USLOVA
Svojeručno potpisanu pisanu prijavu i traženu dokumentaciju kandidati dostavljaju poštom preporučeno na adresu: Javna Ustanova Osnovna škola „Isak Samokovlija“ Sarajevo, Ulica fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo ili lično sekretaru škole u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora škole - ne otvaraj (otvara komisija)“.
Procedura izbora i imenovanja direktora škole će se obaviti u skladu sa Pravilnikom o izboru, imenovanju i razrješenju direktora osnovnih škola Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 2/18).
Napomena: Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Konkurs je objavljen 07.10.2018. godine, krajnji rok za prijavu je 22.10.2018. godine.