Od 14. septembra u škole se vraćaju učenici starijih razreda osnovne škole, te prvi i četvrti srednjih škola, uz poštivanje epidemioloških mjera

U školske klupe od ponedjeljka 14. septembra vratit će se učenici od V, odnosno od VI, do IX razreda osnovne škole, po kombinovanom modelu nastave, a koji se realizira sa maksimalno 15 učenika u učionici. Ovo je danas najavio ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić.

Također, svojim redovnim školskim obavezama vraćaju se i srednjoškolci koji pohađaju I i IV razred, dok će đaci II i III razreda i dalje raditi na daljinu, tj. online. Međutim, ukoliko epidemiološka situacija bude stabilna, 12. oktobra se i oni vraćaju u školu.

Prema planu, učenici I i IV razreda srednjih škola jednu sedmicu bi pohađali nastavu u školama, dok bi drugu dobijali nastavni materijal putem online platformi.

I u osnovnim i srednjim školama časovi će trajati po 30 minuta. Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Vjeronauka, Zdravi životni stilovi, Društvo/kultura/religija, te drugi strani jezik gdje je moguće da učenici pohađaju nastavu iz ovih predemeta u drugim raspoloživim učionicama. Mali odmor u osnovnim školama će trajati pet minuta, dok veliki neće biti realiziran.

Isto tako, iz Ministarstva poručuju kako od svih aktera očekuju da će se i dalje voditi računa o tri bitne stvari koje čuvaju zdravlje svih: čist, dezinficiran i provjetren prostor, distanca od 1,5 metara te nošenje zaštitne maske.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ranije je dostavilo školama i Uputstvo o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području KS u školskoj 2020/2021. godini, te Smjernice za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS izdate od Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo KS.

Navedeni akti predstavljaju inicijalni okvir sigurnom i postepenom otvaranju škola u Kantonu Sarajevo u oklonostima pandemije, a primjenjivat će se za period od 14. septembra do 09. oktobra 2020. godine, uvažavajući pri tome organizacionu autonomiju koju škole uživaju.

Iz Ministarstva podsjećaju roditelje, nastavnike i rukovodstva škola da će pažljivo analizirati stanje na terenu, na osnovu dostavljenih izvještaja, te u saradnji sa nadležnim organima i institucijama donositi nove mjere i smjernice koje će, eventualno, izmijeniti obime neposrednog odgojno-obrazovnog procesa u školama.

Uprava škole i razrednici, dužni su obavijestiti roditelje: - da ne dolaze u pratnji djeteta ako imaju simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19 - da ne dovode dijete u školu ako dijete ima simptome respiratorne bolesti (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa), ako ima izrečenu mjeru samoizolacije ili ako je dijete zaraženo s COVID-19 Također, predviđene su i nove smjernice i uputstva, a to su:

- Predviđeni Nastavni plan i program realizira se u potpunosti u skladu sa dostavljenim godišnjim i mjesečnim planovima i programima rada nastavnika. Obim, dubinu i sadržaje predviđenih nastavnih tema i  jedinica nastavnici prilagođavaju vremenu koje imaju na raspolaganju za realizaciju nastavnog procesa.

- Ocjenjivanje učenika se vrši u skladu sa Pravilnikom o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u KS, odnosno Smjernicama za ocjenjivanje učenika u online okruženju.

- Za vrijeme trajanja nastave, uz nastavnika sa učenicima u učionici može biti prisutan i asistent u nastavi. - Ukoliko se rad škole odvija u smjenama, potrebno je planirati dovoljan vremenski razmak između smjena kako bi se dezinficirale prostorije škole.

- Boravak u zbornicama i drugim društvenim/zajedničkim prostorijama treba biti sveden na minimum. - Nastavnici koji realiziraju neposredni odgojno-obrazovni rad u učionici ne zadržavaju se u školi duže od vremena potrebnog za realizaciju časova. Nastavnik je dužan utvrditi dnevne termine konsultativne nastave za učenike koji su u online okruženju (u ukupnom sedmičnom fondu trajanja konsultativne nastave od 15 minuta od svakog časa koji je realiziran u učionici).

- Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju, uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom. Model organiziranja razredne nastave (od I do IV, odnosno V razreda), kakav je definisan Uputstvom ostaje na snazi do 09. oktobra 2020. godine.

Škole imaju mogućnost da, ukoliko brojno stanje odjeljenja razredne nastave u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela. Roditelji/staratelji učenika koji su izjavili da žele da njihova djeca pohađaju isključivo online model nastave zadržavaju to pravo i dalje bez potrebe za novim izjavama, a roditelji koji žele uključiti svoje dijete u nastavni proces dužni su to najaviti nastavniku razredne nastave najkasnije do 11. septembra 2020. godine, a od naredne sedmice najkasnije do četvrtka tekuće sedmice za narednu sedmicu.

- Učenici predmetne nastave prate nastavu u grupama koje rotiraju na sedmičnom nivou. Grupe učenika utvrđuju razrednici i o tome obavještavaju roditelje/staratelje učenika najkasnije do četvrtka 17. septembra 2020. godine.

- Roditelji/staratelji učenika koji ne žele da im djeca pohađaju redovan nastavni proces, zbog hroničnih oboljenja učenika ili članova zajedničkog domaćinstva, mogu izjavom protokolu škole ili e-mailom školi izabrati isključivo online nastavni model dostave nastavnog materijala i organiziranja konsultativne nastave sa predmetnim nastavnicima. Izjave roditelja/staratelja se podnose najkasnije do 16. septembra 2020. godine.

- Čas traje 30 minuta, po redovnom rasporedu časova i to u jednoj učionici za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava.

Izuzetak predstavlja realizacija nastave iz predmeta Vjeronauka, Zdravi životni stilovi, Društvo/kultura/religija te drugi strani jezik gdje je moguće da učenici pohađaju nastavu iz ovih predemeta u drugim raspoloživim učionicama.

- Grupni/timski rad iz epidemioloških razloga nije preporučljiv. Mali odmor traje 5 minuta i učenici ga provode u učionici, a veliki odmor se ne realizira.

- Obaveza nošenja zaštitnih maski za učenike i radnike škole propisana je Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS JU Zavoda za javno zdravstvo KS.

- Nastavnicima koji izvode praktičnu nastavu (tehnička kultura, informatika i dr.) preporučuje se da u toku redovnog procesa daju učenicima smjernice za izvođenje praktičnih radova kući kada su u online sedmici.

- Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se odvija u skladu sa Informacijom Ministarstva broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3. septembra 2020. godine.

- Sjednice stručnih organa škole, kao i sastanci sa Vijećem roditelja/Vijećem učenika, roditeljski i informativni sastanci održavaju se online.

U cilju sigurnog povratka učenika predmetne nastave u školu (21. septembra 2020.g), škole su obavezne poduzeti sve neophodne aktivnosti i mjere u svrhu pripreme prostora i organizacije rada škole u skladu sa ovim uputstvom i Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS, donesenim od strane JU Zavod za javno zdravstvo KS od 18. augusta 2020. godine.

Srednje škole

- Od 14. septembra do 09. oktobra 2020.godine za učenike 1. i 4. razreda se realizira kombinovani model nastave po grupama sa maksimalno 15 učenika u odjeljenju, s minimalnim razmakom između učenika 1,5 metar. Učenici su raspoređeni u dvije smjene.

U prvoj sedmici jedna polovina učenika je u školi, a druga polovina učenika dobija sadržaje putem platforme koje će obrađivati u školi sa predmetnim profesorom naredne sedmice u školi. Jedne sedmice jedna polovina učenika 1. i 4. razreda pohađa nastavu u školi, a naredne sedmice druga polovina učenika 1. i 4. razreda pohađa nastavu u školi. Škole imaju mogućnost da, ukoliko ukupno brojno stanje odjeljenja u redovnom procesu broji maksimalno dozvoljenih 15 učenika, organizaraju nastavu za ta odjeljenja bez primjene kombinovanog modela.

- Za učenike koji nisu u školi, nastavnici putem platforme, dostavljaju nastavne materijale prilagođene za samostalan rad, uz jasne upute i smjernice.

Poželjno je da navedeni materijali predstavljaju kompilaciju materijala sa uputstvima i smjernicama, koji ne zahtijevaju trenutnu povratnu informaciju nastavniku od strane učenika, nego da razvijaju samostalan i istraživačko-kreativni rad.

Prva smjena počinje od 9:00 sati i traje do 12:30 sati. Od 12:30 do 13:30 se vrši čišćenje i dezinfekcija svih površina i predmeta unutar objekta škole, u skladu sa Smjernicama za prevenciju i kontrolu infekcije COVID-19 u osnovnim i srednjim školama u KS, donesenim od strane JU Zavod za javno zdravstvo KS od 18. augusta 2020. godine.

Nastava se realizira u skladu sa rasporedom časova.

Druga smjena počinje od 13:30 i traje do 17:00 sati.

Praktična nastava se realizuje od 8:00 sati kod poslodavca ili u prostorijama škole. - Nastava se odvija u jednom kabinetu za jedno odjeljenje, ne odvija se kabinetska nastava, mali odmor traje 5 minuta, veliki odmor se ne realizira, učenici se ne zadržavaju u holovima škole.

- Nastava iz predmeta Tjelesni i zdravstveni odgoj se odvija u skladu sa Informacijom Ministarstva broj: 11-34-8297-11-1/20 od 3. septembra 2020. godine.

- U periodu 14. septembra – 09. oktobra učenici 2. i 3. razreda realiziraju nastavu po online modelu.

- Ukoliko epidemiološke prilike budu zadovoljavajuće, od 12. oktobra je planiran ulazak učenika 2. i 3. razreda u škole po istom modelu.

Od 12. oktobra 2020. godine bi svi učenici srednjih škola, naizmjenično, jednu sedmicu u školi realizirali nastavni proces, dok bi jednu sedmicu dobijali nastavne sadržaje putem platforme.

- Roditelji učenika koji zbog zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti pohađati nastavu u školi, dužni su kao i do sada,...