Javni konkurs za prijem radnika u JU „Djeca Sarajeva“

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
JAVNA USTANOVA “DJECA SARAJEVA”
SARAJEVO

Na osnovu člana 33. stav (1) i člana 47. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:26/08 i 21/09), člana 41. Pravila JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, člana 5. Pravilnika o radu JU“Djeca Sarajeva“ Sarajevo i člana 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Djeca Sarajeva“, a u vezi sa potpisanim Memorandumom o saradnji između Partnera u provedbi projekta JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Caritasa Švicarske u Bosni i Hercegovini od 24.04.2018.godine sa pratećim aneksima po projektu „Predškolsko obrazovanje za svu djecu BiH (Peach)“ i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo broj:11/03-34-44131-1/19 od 27.12.2019.godine i Odluke Upravnog odbora JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo broj: 01-01-239/19 od 20.12.2019. godine, raspisuje se
J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo na određeno vrijeme u školskoj 2019/2020.godini
po projektu „Predškolsko obrazovanje za svu djecu BiH – Peach“
1. vozač autobusa - 1 izvršilac, 75% radnog vremena (6 sati dnevno), na određeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine
2. vozač autobusa - 1 izvršilac, 75% radnog vremena (6 sati dnevno), na određeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine
3. odgajatelj - 1 izvršilac, 75% radnog vremena (6 sati dnevno), na određeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine
4. odgajatelj - 1 izvršilac, 75% radnog vremena (6 sati dnevno), na određeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine
5. saradnik za realizaciju projekta - Socijalni radnik – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine
6. saradnik za realizaciju projekta - Rom asistent - 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure, a najduže do 31.08.2020.godine

PrilogVeličina
PDF icon Tekst konkursa90.57 KB
Microsoft Office document icon Prijavni obrazac82 KB