Javni konkurs za prijem radnika u JU "Djeca Sarajeva" Sarajevo na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 33.stav (1) i člana 47. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:26/08 i 21/09), člana 41. Pravila JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, člana 5. Pravilnika o radu JU“Djeca Sarajeva“ Sarajevo i člana 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora JU „Djeca Sarajeva“, a u vezi Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj:02-05-18393-55/19 od 25.04.2019.godine i Odluke Upravnog odbora JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo br:01-01-145/19 od 26.08.2019. godine, raspisuje se

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo na neodređeno vrijeme

1.odgajatelj – 58 izvršilaca, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
2. medicinska sestra – 4 izvršioca, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
3. pedagog– 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
4. psiholog– 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
5. knjigovođa kupaca– 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
6. materijalni knjigovođa i knjigovođa stalnih sredstava – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
7. saradnik za pravne, personalne i administrativne poslove – 1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
8. servirka– 10 izvršilaca, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure
9. spremačica – 23 izvršioca, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme počev od završetka konkursne procedure

USLOVI:
Za poziciju pod rb. 1)
-VSS završen Pedagoški fakultet smjer predškolski odgoj i obrazovanje ili I ciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stečenim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja
-najmanje 12 mjeseci radnog iskustva na poslovima odgojno-obrazovnog rada
-položen stručni ispit
- poželjno poznavanje rada na računaru
-moguće ugovoriti probni rad do tri mjeseca

Za poziciju pod rb. 2)
-SSS završena medicinska škola –pedijatrijski smjer
-najmanje 1 godina radnog iskustva
-poželjan položen stručni ispit
-moguće ugovoriti probni rad do tri mjeseca

Za poziciju pod rb. 3)
-VSS profesor pedagogije i psihologije, profesor pedagogije, dipl.pedagog-psiholog, završen II ciklus studija po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, magistar pedagogije i psihologije, magistar struke
-najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci poslije završene VSS ili završenog II ciklusa studija po bolonjskom visokoškolskom procesu u smislu alineje 1)
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru-poželjan uslov
-moguće ugovoriti probni rad do 3 mjeseca

Za poziciju pod rb. 4)
-VSS profesor pedagogije i psihologije, diplomirani pedagog-psiholog, profesor psihologije, diplomirani psiholog, II ciklus studija po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, magistar struke
-najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci poslije završene VSS ili završenog II ciklusa studija po bolonjskom visokoškolskom procesu u smislu alineje 1)
-položen stručni ispit
-poznavanje rada na računaru-poželjan uslov
-moguće ugovoriti probni rad do 3 mjeseca

Za poziciju pod rb. 5)
-SSS, ekonomskog smjera
-najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
-poznavanje rada na računaru
-moguće ugovoriti probni rad od 3 mjeseca

Za poziciju pod rb.6)
-SSS, ekonomskog ili upravnog smjera
-najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
-poznavanje rada na računaru
-moguće ugovoriti probni rad do 3 mjeseca

Za poziciju pod rb. 7)
-VSS, diplomirani pravnik ili bechelor prava
-1 godina radnog iskustva u struci
-moguće ugovoriti probni rad do 3 mjeseca

Za poziciju pod rb.8)

-NK zaposlenik, osnovna škola
-1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- moguće ugovoriti probni rad do 3 mjeseca

Za poziciju pod rb.9)
-NK, osnovna škola
-najmanje 6 mjeseci rada na istim ili sličnim poslovima
- moguće ugovoriti probni rad do 3 mjeseca

Uz prijavu na konkurs, koja se može preuzeti na web stranici ustanove ili Ministarstva ili lično u sjedištu ustanove na adresi La Benevolencija 4., kancelarija br.9., kandidati trebaju dostaviti:

1. Obaveznu dokumentaciju:
a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,
c) izvod iz matične knjige rođenih,
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) od dana objavljivanja konkursa,
e) druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđene Pravilnikom o radu i ovim javnim konkursom (u dijelu konkursa pod USLOVI za pozicije pod rb) 1-9)

2. Dodatnu dokumentaciju:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,
b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,
c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starije od tri mjeseca),
e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,
g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog,umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne strarije od šest mjeseci)
h) osobe koje imaju status po osnovu dopunskih prava boraca – branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od 6 mjeseci)
i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu udžbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99)

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu i validnu dokumentaciju.
Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju Odluke o izboru radnika. U vezi s tim, molimo kandidate da dokumentaciju dostavljaju u kopijama jer se nakon okončanja javnog konkursa ista neće vraćati na adresu. Dokumentacija prijavljenih kandidata koji nisu izabrani po ovom konkursu vraća se na lični zahtjev na protokolu ustanove u roku od 30 dana od okončanja konkursne procedure.
Kriteriji, procedure, uslovi, način bodovanja i izbor kandidata po ovom Javnom konkursu utvrđeni su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 35/17).
Nakon konačnosti i pravosnažnosti odluke o izboru radnika, izabrani kandidati su dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od 6 mjeseci, te obaveznu i dodatnu dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji od strane nadležne općinske službe.
U slučaju da se utvrdi da je kandidat predao dokumenta tokom postupka prijave na konkurs za koje se utvrdi da su lažni, direktor ustanove je obavezan zaključiti ugovor sa drugim kandidatom sa konačne bodovne rang-liste u skladu sa članom 14. stav (4) i (5) navedenog Pravilnika.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.
Ukoliko kandidat aplicira za više od jedne pozicije navedeno će obavezno naznačiti u tačci 1.Prijave, te dostavlja obaveznu dokumentaciju preciziranu ovim Javnim pozivom u jednom primjerku kao i obaveznu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uslova za radno mjesto za koje aplicira. Ukoliko kandidat ne dostavi dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje uslova za neku od pozicija za koju se prijavljuje, ista se u tom slučaju za navedenu poziciju neće ni uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom
“Prijava na javni konkurs za poziciju _______/ ne otvarati – otvara Komisija” na adresu: JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, La Benevolencije 4, 71000 SARAJEVO.

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) radnih dana od dana objavljivanja.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje” , web stranicama ustanove i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS dana 04.09.2019. godine i ostaje otvoren do 16.09.2019. godine. (16.09.2019.godine je zadnji dan prijave po ovom konkursu)

Napomena: Sa najviše rangiranim kandidatima, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika obaviti će provjeru radnih i stručnih sposobnosti. O mjestu i vremenu provjere, kandidati će biti naknadno obavješteni. Kandidati koji ne pristupe provjeri, gube pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

JU „DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO