Javni poziv za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 23/03, 34/03 i 65/13), člana 36. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini (,,Službeni glasnik BiH“, broj: 88/07), čl. 46. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 26/08 i 21/09), tačke V Odluke o standardima i kriterijima za nominovanje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanove „Djeca Sarajeva“ Sarajevo, čija konačna imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo'', broj: 3/11), člana 7. Pravilnika o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 3/11), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje

JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i
Nadzornog odbora Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“ Sarajevo

I
U Upravni odbor Javne ustanove ,,Djeca Sarajeva“ Sarajevo (u daljem tekstu: Ustanova), biraju se:

1. Predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade
Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo) 1 član – predsjednik
2. Predstavnik roditelja/ staratelja 2 člana
3. Predstavnik radnika Ustanove 2 člana

U Nadzorni odbor Ustanove, biraju se:

1. Predstavnik Ministarstva 1 član - predsjednik
2. Predstavnik općine u kojoj je sjedište Ustanove 1 član
3. Predstavnik stručnih radnika 1 član