Preliminarne rang-liste po Javnom pozivu za sufinansiranje programa nauke iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje preliminarne rang-liste po Javnom pozivu za sufinansiranje programa nauke iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2019. godinu:

PROGRAM 1. Sufinansiranje naučnoistraž./umjetničkoistraž. i istraživačkorazvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo
PROGRAM 2. Podrška autorima/koautorima naučnih radova objavljenih ili prihvaćenih za objavu u Woss-CC (Web of Science-Core Collection) bazi podataka ili bazama MLA, EBSCO ili SCOPUS za oblast humanističkih nauka
PROGRAM 3. Sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u 2019. godini
PROGRAM 4. Sufinansiranje troškova kotizacije na relevantnim internacionalnim naučnim konferencijama u 2019. godini
PROGRAM 5. Sufinansiranje organizovanja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2019. godini čiji radovi su indeksirani u referentnim citatnim naučnim bazama za određeno područje istraživanja
PROGRAM 6. Sufinansiranje nabavke sofisticirane naučnoistraživačke opreme za organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu
PROGRAM 7. Sufinansiranje pripreme i izrade aplikacija na EU-projekte kao i podršku realizaciji odobrenih EU-projekata u 2019. godini