Skip to main content
Please wait...

ETINED – Preporuka Vijeća Evrope o borbi protiv prevara u obrazovanju

Datum

Komitet ministara Vijeća Evrope je na 1440. sjednici održanoj 13.7.2022. godine donio Preporuku upućenu državama članicama s ciljem pomoći u borbi protiv prevara u području obrazovanja.

Dokument je struktuiran u četiri dimenzije: prevencija, krivično gonjenje, međunarodna saradnja i praćenje. Tekst daje šest glavnih preporuka državama članicama Vijeća Evrope:

  1. Promovisati kvalitetno obrazovanje eliminacijom prevare u obrazovanju;
  2. Zaštititi učenike, studente, istraživače i osoblje na svim nivoima obrazovanja od organizacija i pojedinaca koji se bave prodajom (i oglašavanjem) lažnih usluga;
  3. Pružati podršku za provođenje preventivnih i zaštitnih mjera, kao i kulturu jednakih mogućnosti na svim nivoima i u svim sektorima obrazovanja i obuke i u tranziciji između ovih sektora;
  4. Pratiti tehnološki razvoj koji bi mogao podržati nove oblike prevare;
  5. Olakšati međunarodnu saradnju na terenu;
  6. Podržati široku diseminaciju preporuke.

Preporuka na engleskom jeziku može se preuzeti sa internet stranice Vijeća Evrope:

https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a73b90.

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba