Skip to main content
Please wait...

POZIV UNESCO - Program obilježavanja značajnih godišnjica zemalja članica za period 2024-2025. godina

Datum

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, obavješteno je od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine o pozivu koji je UNESCO otvorio za dostavljanje prijadloga za obilježavanje godišnjica značajnih istorijskih događaja i godišnjica eminentnih ličnosti koji slave zemlje članice za period 2024. - 2025. godina.

Ovim putem pozivamo sva zainteresirana fizička i pravna lica da Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, do 30.10.2022. godine dostave prijedloge značajnih godišnjica za period 2024.-2025. godina, a koje bi se proslavljale u partnerstvu sa UNESCO-m i u skladu sa kriterijima koje je definisao UNESCO.

U prilogu se nalaze kriteriji i procedure za izbor godišnjica značajnih događaja, uz formular za dostavljanje prijedloga koji se u elektronskoj formi može preuzeti na linku:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382683

 

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba