Skip to main content
Please wait...

Poziv za učešće na Sajmu inovacija

Datum

Udruženje Centar za razvoj i promociju inovatorstva, tehnike i informacionih tehnologija – CRPIT već nekoliko godina organizira naučno-stručnu konferenciju „INN&TECH“. U okviru održavanja  ovog značajnog događaja za tehniku, tehnologiju, inovacije, inovativnost i IT tehnologije, u planu je organizacija sajma inovacija.

Organizacijom sajma cilj je promovisati bosanskohercegovačke inovacije i inovatore, te podsticati mlade da ispolje svoju inovativnost i kreativnost. Pored toga, cilj je dati priliku inovatorima da prezentiraju svoje patente i inovacije, te omogućiti da ih učine dostupnim svim zainteresovanim za njihovu realizaciju kako bi te inovacije doživjele svoju implementaciju i bile u upotrebi. Sajam se organizuje pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

Sajam inovacija će biti održan u sklopu konferencije „INN&TECH“ u januaru 2023. godine.

Rok za dostavljanje prijava je 10.12.2022. godine, na prijavnom obrascu, na e-mail: crpit.sa@gmail.com. Za dodatne informacije, kontakt broj 061 831 451.

Sajam inovacija će biti održan u četiri kategorije, inovatori, studenti, učenici osnovnih škola i učenici srednjih škola.

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba