Skip to main content
Please wait...

Učešće Bosne i Hercegovine u programu ERASMUS+ za period 2021 - 2027. godine

Datum

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijestilo je Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo o načinu učešća Bosne i Hercegovine u programu Europske Unije Erasmus+ za period 2021-2027.godine.

Naime, za učešće Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu do 2027. godine nije potrebno potpisivati novi sporazum. Novi naziv za „partnerske zemlje“ što je bio status Bosne i Hercegovine u prethodnom periodu se mijenja i za period do 2027.godine glasi „nepridružene treće zemlje“.

Iako je za učešće u programu Erasmus+2014.godine osim potpisivanja sporazuma bilo potrebno platiti i ulaznu kartu za učešće u mrežama i platformama u okviru Programa, u novom programskom ciklusu, ulazna karta se više neće morati plaćati. Bosna i Hercegovina će nastaviti koristiti fondove namjenjene za Zapadni Balkan za učešće u aktivnostima unutar međunarodne dimenzije Erasmus+ programa.

Naredni „Poziv za dostavljanje projektinih prijedloga“ za Erasmus+ za 2022.godinu biće pokrenut krajem 2021.godine, a Europska komisija će blagovremeno obavijestiti partnere iz Zapadnog Balkana o tačnom datumu, uslovima, kao i rokovima prijave.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba