Skip to main content
Please wait...

Propisi

- Odluka Komisije o standardima za izbor i ocjenjivanje kandidata u postupku izbora kandidata na poziciju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača ( Odluka (63.71 KB) )
- Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS ('Službene novine Kantona Sarajevo' 44/14 (198.53 KB) )
- Odluka o prihvatanju ponude na osnovu direktnog sporazuma za nabavku računovodstvenih usluga za potrebe Ministarstva ( odluka%20o%20prihvatanju%20ponude%20na%20osnovu%20direktnog%20sporazuma_2.pdf (103.78 KB) )
- Odluka o prihvatanju ponude na osnovu direktnog sporazuma za nabavku vode za piće za potrebe Ministarstva ( Odluka%20o%20prihvatanju%20ponude%20na%20osnovu%20direktnog%20sporazuma.pdf (105.25 KB) )
- Poslovnik o radu Komisije za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu - ispred osnivača ( Poslovnik%20o%20radu%20Komisije%20Uo%20UNSA.pdf (100.19 KB) )
- Strategija prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019-2023.godina ( Strategija_prema_mladima_kantona_sarajevo_za_period_2019.-2023._godina_0.pdf (3.63 MB) )
- Uputstvo za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje studenata ( Uputstvo.pdf (244.27 KB) , Zahtjev%20za%20odjavu%20ZO%20-%20VISOKO%20OBRAZOVANJE.docx (146 KB) , Zahtjev%20za%20prijavu%20ZO%20-%20VISOKO%20OBRAZOVANJE.docx (147.29 KB) )

Zakon

- Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' )
- Okvirni zakon o visokom obrazovanju ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' )
- Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' )
- Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o fondu za nauku ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH' 36/10 (99.54 KB) )
- Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04 (107.25 KB) , 26/16 (110.55 KB) )
- Zakon o prosvjetnoj inspekciji ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' 33/17 (274.89 KB) , 35/20 (80.47 KB) , 40/20 (188.83 KB) , 39/21 (532.55 KB) )
- Zakon o visokom obrazovanju (nevažeći) ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o visokom obrazovanju (prednacrt) ( Prilog (5.44 MB) )
- Zakon o visokom obrazovanju - Nevažeći (Prečišćeni tekst) ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o zdravstvenom osiguranju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )

Uredba

- Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 22/21 (695.76 KB) )

Odluka ili rješenje

- Odluka kojom se isplaćuju novčana sredstva mentoru i studenticama Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( Odluka ili rješenje (101.38 KB) )
- Odluka kojom se utvrđuju standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopuni odluke 27-01/2-11-4226/21 od 15.02.2021. godine ('Službene novine Kantona Sarajevo' 12/21 (60.02 KB) )
- Odluka o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Studentski centar Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o isplati novčane naknade članovima Radne grupe ( Odluka ili rješenje (117.28 KB) )
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o izmjenama odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Studentski centar" Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 (70.51 KB) )
- Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo ( Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživače djelatnost (73.26 KB) )
- Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o osnivanju Savjeta za nauku ('Službene novine Kantona Sarajevo' Odluka ili rješenje (1.05 MB) )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - dobavljena i pročišćena voda ( Odluka ili rješenje (71.17 KB) )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - štampane knjige ( Odluka ili rješenje (68.92 KB) )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke- kancelarijske mašine, oprema i potrepštine ( Odluka ili rješenje (72.18 KB) )
- Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu ( )
- Odluka o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o utvrđivanju obavezujućih obrazaca izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o utvrđivanju pojedinačnih iznosa mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba