Kontakti

Sektor za visoko obrazovanje, nauku i mlade

POMOĆNIK MINISTRA
Sifet KUKURUZ
Telefon: +387(0)33 562-138
sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba