Nadležnosti

IZVOD

Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (“Službene novine KS” br. 7/08, 16/08-ispravka, 14/10, 30/11).

Član 1.
(Osnivanje kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija)

Ovim Zakonom osnivaju se organi uprave i upravne organizacije Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton), utvrđuje njihov djelokrug i uređuju druga pitanja od značaja za njihovo organizovanje i funkcionisanje.

Član 2.
(Organi koji vrše poslove uprave)

Poslove uprave, stručne i s njima povezane upravne poslove iz okvira nadležnosti Kantona vrše kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i kantonalne upravne organizacije, utvrđene ovim Zakonom.

Član 6.
(Kantonalna ministarstva)

(l) Kantonalna ministarstva su:

 1. Ministarstvo pravde i uprave,
 2. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša,
 3. Ministarstvo stambene politike,
 4. Ministarstvo saobraćaja,
 5. Ministarstvo unutrašnjih poslova,
 6. Ministarstvo privrede,
 7. Ministarstvo finansija,
 8. Ministarstvo zdravstva,
 9. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade,
 10. Ministarstvo kulture i sporta,
 11. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i
 12. Ministarstvo za boračka pitanja.

Član 15.
(Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade)

(1) Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade vrši upravne i stručne poslove utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti obrazovanja i nauke.
(2) U sastavu Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade je Prosvjetno-pedagoški zavod.
(3) Prosvjetno-pedagoški zavod vrši stručne i s njima povezane upravne poslove utvrđene zakonom i drugim propisima, koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.