Organizacija ministarstva

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, koji se odnose na nadležnosti Kantona Sarajevo u oblasti obrazovanja i nauke, a iste su sadržane u zakonima koje je donijela Skupština Kantona Sarajevo.
U sastavu Ministarstva je Prosvjetno -pedagoški zavod, kao kantonalna upravna ustanova koja nema svojstvo pravnog lica.
Poslovi iz djelokruga Ministarstva vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih jedinica

• Sektor predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja
• Sektor visokog obrazovanja i nauke
• Sektor za informatizaciju obrazovanja i nauke
• Sektor plana, analize i statistike
• Sektor za saobraćaj i edukaciju