Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora/direktorice u Srednjoj školi Gimnazija Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology

GIMNAZIJA UNIVERZITETA SARAJEVO SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Bistrik br. 7
71000 Sarajevo

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju (″Službene novine Kantona Sarajevo″ br. 23/17), člana 7. Pravilnika o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 46/18), i Odluke Školskog odbora, broj: 2019-GSODL-1161 od 05.04. 2019. godine r a s p i s u j e s e

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
SREDNJE ŠKOLE
GIMNAZIJA UNIVERZITETA SARAJEVO SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (GIMNAZIJA SSST)

Direktor Gimnazije SSST Sarajevo bira se na mandatni period od četiri godine.
Za direktora Gimanzije može biti imenovano lice koje, osim općih uvjeta, u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga u školi i ima najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto, te ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa i ima najmanje zvanje mentor.
Potrebno radno iskustvo u školi podrazumijeva rad u nastavi sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa.
Potrebno poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika, jer se nastava izvodi na engleskom jeziku, i biće obavljen pisani test i intervju sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkrusa.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):
• svojeručno potpisanu prijavu na javni konkurs, sa kontakt podacima (adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa) i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže na javni konkurs
• biografiju (CV);
• diploma o stečenoj stručnoj spremi;
• uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
• dokaz o sticanju stručnog zvanja (najmanje zvanje mentor);
• izvod iz matične knjige rođenih;
• uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
• dokaz o radnom iskustvu (najmanje osam godina radnog iskustva i od toga najmanje pet godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima u stepenu stručne spreme koja se traži za radno mjesto), a koje podrazumijeva rad u nastavi sa sedmim stepenom stručne spreme, odnosno završenim najmanje II ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa (potvrdu izdaje prethodni poslodavac/poslodavci);
• dokaz (koji izdaje nadležni sud) da protiv lica koje konkuriše za direktora nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za jedno ili više krivičnih djela za koja se odredbama važećeg Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine može izreći kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca i više (ne starije od 3 mjeseca).

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti najkasnije sa danom 23.04.2019.godine poštom preporučeno, na adresu:
GIMNAZIJA SSST
Ul. Bistrik broj 7
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na javni konkurs za izbor direktora - ne otvaraj (Otvara Školski odbor )“.
Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve kandidate koji su se prijavili na javni konkurs o Odluci o imenovanju direktora, u roku od osam dana od dana donošenja odluke.
Korištenje ženskog ili muškog roda u ovom Konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.
Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja (od 08.04.2019. do 23.04.2019. godine).
Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu ''OSLOBOĐENJE'' i na web stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete ovoga konkursa, kao i fotokopije tražene dokumentacije i izjave koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.