Prosvjetno-pedagoški zavod

Nadležnosti

Prosvjetno-pedagoški zavod je upravna organizacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade. Primarna funkcija Prosvjetno-pedagoškog zavoda je da svojim radom i zalaganjem doprinosi unapređivanju odgojno-obrazovnog rada u školama, u skladu sa savremenim pedagoškim trendovima i nastavno-naučnim standardima.

Zavod vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene zakonom koji se odnose na nadležnosti Kantona u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i to:

 • prati i sačinjava izvještaje o radu javnih ustanova i ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnih i srednjih škola i đačkih domova,
 • kontinuirano vrši užestručne i općestručne nadzore nad radom odgajatelja, nastavnika, profesora, stručnih saradnika, pedagoga i direktora odgojno-obrazovnih javnih ustanova i ustanova,
 • organizuje stručno usavršavanje, nastavnika i obuke direktora, realizuje sve vrste i oblike savjetodavno-instruktivnog rada u cjelovitom odgojno-obrazovnom procesu i nastavnoj praksi,
 • obavlja istraživanja i analitičke evaluacije bitnih pedagoško-nastavnih pitanja i problema iz svakodnevnog života i rada učenika i nastavnika,
 • obezbjeđuje kvalitetnu saradnju odgojno-obrazovnih ustanova sa roditeljima, lokalnom i širom društvenom zajednicom, podstiče i usmjerava kulturno i javno djelovanje ovih ustanova i afirmiše dodatne edukativne oblike rada sa nadarenom djecom i omladinom,
 • provodi takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola, te vrednuje postignuća učenika u Kantonu Sarajevo,
 • vrednuje i ocjenjuje rad nastavnog osoblja i direktora odgojno-obrazovnih javnih ustanova i ustanova,
 • učestvuje u izradi nastavnih planova i programa, udžbenika i drugog nastavnog materijala,
 • obavlja stručne poslove u pripremi obrazovnih programa, kataloga i standarda znanja, normativa i standarda nastavnih sredstava i opreme,
 • prati savremene tokove u unapređenju nastavnih tehnologija,
 • organizuje i realizuje stručne ispite profesora, odgajatelja i stručnih saradnika,
 • vrši i druge upravne i stručne poslove utvrđene zakonom.