Javni poziv za prijavu kandidata za člana Stručnog tima za izradu predmetnih kurikuluma

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 35/5), člana 15. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo 7/08, 16/08, 14/10, 30/11) te u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17 i 33/17) i Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/17), a u vezi sa programskim aktivnostima Ministarstva, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, d o n o s i

J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANA STRUČNOG TIMA ZA IZRADU PREDMETNIH KURIKULUMA I TO:

1. Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književost do 6 članova (obavezno – 1 član univerzitet, 2 člana – predmetna nastava, 1 član - razredna nastava, 2 člana - srednja škola)
2. Engleski jezik do 7 članova (obavezno 1 član – univerzitet, 4 člana – osnovna škola, 2 člana – srednja škola)
3. Njemački jezik do 7 članova
4. Francuski jezik do 2 člana
5. Turski jezik do 2 člana
6. Latinski jezik do 2 člana
7. Talijanski jezik do 2 člana
8. Matematika do 6 članova (obavezno 1 član – univerzitet, 2 člana – osnovna škola, 1 član – razredna nastava, 2 člana – srednja škola)
9. Informatika do 4 člana (obavezno 1 član – razredna nastava, 1 član – osnovna škola, 2 člana – srednja škola)
10. Priroda, Biologija do 4 člana (obavezno 1 član – univerzitet, 2 člana – osnovna škola, 1 član – srednja škola)
11. Moja okolina do 3 člana
12. Fizika do 3 člana (obavezno 1 član – osnovna škola, 2 člana – srednja škola)
13. Hemija i Kultura življenja do 4 člana (obavezno 1 član – univerzitet, 2 člana – osnovna škola, 1 član – srednja škola)
14. Geografija do 4 člana (obavezno 1 član – univerzitet, 1 član – srednja škola, 2 člana - osnovna škola)
15. Društvo do 3 člana (obavezno 1 član – nastavnik geografije, 1 član – nastavnik historije, 1 – razredna nastava)
16. Historija do 4 člana (obavezno 1 član – univerzitet, 1 član – osnovna škola, 2 člana - srednja škola)
17. Muzička kultura do 3 člana (obavezno 1 član – osnovna škola, 1 član – razredna nastava, 1 član – srednja škola)
18. Likovna kultura do 3 člana
19. Tehnička kultura, Osnove tehnike do 4 člana
20. Sport/TiZO do 4 člana (obavezno 2 člana – univerzitet, 1 član – osnovna škola, 1 član – srednja škola)
21. Filozofija sa logikom, Sociologija, Kultura religija do 4 člana
22. Psihologija do 2 člana
23. Specijalni odgoj do 6 članova
24. Rani i predškolski odgoj do 7 članova
25. Društvo, kultura religija 1 član
26. Zdravi životni stilovi 1 član

PrilogVeličina
PDF icon Tekst javnog poziva219.98 KB
Microsoft Office document icon Prijavni obrazac117 KB