Propisi

Zakon
Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 13/15)
Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 11/10)
Zakon o visokom obrazovanju - Nevažeći (Prečišćeni tekst) ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 42/13)
Zakon o visokom obrazovanju (nevažeći) ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 22/10)
Okvirni zakon o visokom obrazovanju (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 59/07)
Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 10/04)
Zakon o visokom obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 33/17)
Zakon o fondu za nauku ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon Zakon o fondu za nauku.doc)
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 8/11)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 9/2000)
Zakon o zdravstvenom osiguranju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 30/97, 7/02, 70/08)
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",Microsoft Office document icon 6/92, 8/93, 13/94)
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 34/03)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 15/13)
Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 43/09)
Ostalo
Strategija prema mladima Kantona Sarajevo 2019-2023. godina ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon Strategija prema mladima Kantona Sarajevo 2019-2023. godine)
Jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama (" 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'",PDF icon 11/05)
Odluka ili rješenje
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 15/15)
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 4/15)
Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 31/12)
Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 44/14)
Odluka o utvrđivanju pojedinačnih iznosa mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 4/14)
Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 24/00)
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 5/08, PDF icon 32/05)
Odluka o utvrđivanju obavezujućih obrazaca izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 46/17)
Odluka kojom se utvrđuju standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon standardi_i_normativi_za_obavljanje_djelatnosti_visokog_obrazovanja_na_podrucju_kantona_sarajevo.pdf)
Odluka o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim učenicima i studentima Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 20/08)
Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 25-04, 23-05)
Pravilnik
Pravilnik o Registru studentskih organizacija na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 47/14)
Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 26/13)