Skip to main content
Please wait...

Poziv Evropskog upravnog odbora za mlade (CDEJ) za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2 semestru 2022. godine

Datum

Evropski upravni odbor za mlade (CDEJ) dostavio je  Poziv za dostavu prijava za aktivnosti koje će se održati u saradnji sa Evropskim omladinskim centrima u 2. semestru 2022. godine, kao dio programa Mladi za demokratiju. Ove aktivnosti se uglavnom tiču studijskih sesija i "specijalnih projekata".

Program rada za 2022. godinu će se provoditi prema očekivanim rezultatima o kojima će odluku donijeti Zajedničko vijeće za mlade za dvogodišnje razdoblje 2022-2023.

Više pojedinosti o konkretnim pitanjima u oviru svakog prioriteta mogu se naći u prioritetima rada za period 2022-2023. godina na sljedećem linku: https://rm.coe.int/draft-priorities-2022-23-en-rev/1680a3753b.

Rok za prijavu na studijske sesije za drugi semestar 2022. godine je 15.oktobar 2021. godine, a prijave je potrebno dostaviti na e-mail: eyc.studysessions@coe.int

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba