Skip to main content
Please wait...

Kontakti

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
info@mon.ks.gov.ba
MINISTRICA
Adna Mesihović
+387(0)33 562-030
SEKRETARKA MINISTARSTVA
Elvira Šuta
+387(0)33 562-028
STRUČNI SAVJETNIK ZA ANALIZU I STRATEŠKO PLANIRANJE
Tarik Karić
+ 387 (0)33 562-029
tarik.karic@mon.ks.gov.ba
TEHNIČKA SEKRETARKA
Senija Džino
+ 387 (0)33 562-029

SEKTOR ZA VISOKO OBRAZOVANJE

POMOĆNICA MINISTRA
Dženita Viteškić
+ 387 (0)33 562-130
dzenita.viteskic@mon.ks.gov.ba
STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU
Adisa Hota
+387 (0) 33 562–186
adisa.hota@mon.ks.gov.ba
STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE
Elmedina Pandžić
+387 (0) 33 562–186

SEKTOR ZA NAUKU

POMOĆNICA MINISTRA
Mr.sci. Azemina Njuhović
+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba
STRUČNA SAVJETNICA ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI
Mr. Marina Cicović
+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba
STRUČNA SARADNICA ZA POSLOVE SAVJETA ZA NAUKU
Elma Kudić
+387(0)33 562-246

SEKTOR ZA MLADE

POMOĆNICA MINISTRA
Mersiha Kolčaković
+387 (0)33 258-134
mersiha.kolcakovic@mon.ks.gov.ba
VIŠA STRUČNA SARADNICA ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH
Melisa Hajdarović-Marinković
+387(0)33 279-205
STRUČNA SARADNICA ZA PODRŠKU MLADIMA
Nina Tirić
+387 (0)33 258-133
nina.tiric@mon.ks.gov.ba

SEKTOR ZA FINANSIJSKO – RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

POMOĆNIK MINISTRA
Nihad Šeta, dipl.ecc
+387(0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba
STRUČNA SARADNICA ZA BUDŽET
Sara Požega
sara.pozega@mon.ks.gov.ba
STRUČNI SAVJETNIK ZA PLANIRANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA
Berina Tabak
berina.tabak@mon.ks.gov.ba