Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo
Telefon:+387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba
MINISTRICA
Aleksandra Nikolić
Telefon:+387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029
SEKRETAR MINISTARSTVA
Belma Trajkov
Telefon:387(0)33 562-028
Viši referent za administrativne poslove
Nina Tirić
Telefon:387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

POMOĆNICA MINISTRICE
Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-186
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba
STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU
Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–186
adisa.hota@mon.ks.gov.ba
STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE
Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

POMOĆNICA MINISTRICE
Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba
Stručni savjetnik za osiguravanje uvjeta za kvalitet u oblasti naučnoistraživačke djelatnosti
Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba
Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278

Sektor za mlade

Viši stručni saradnik za saradnju sa omladinskim sektorom i omladinskim udruženjima
Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205
Viši stručni saradnik za koordiniranje međuresorne saradnje u pitanjima mladih
Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Pomoćnik ministrice
Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba