Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-128
Fax: +387(0)33 562-218
mon@mon.ks.gov.ba

MINISTAR
Telefon: +387(0)33 562-129
+387(0)33 562-128

Fax: +387(0)33 562-218
ministar@mon.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Abid FEJZIĆ
Telefon: +387(0)33 562-126
abid.fejzic@mon.ks.gov.ba

Sektor za predškolski, osnovni odgoj i obrazovanje i inkluzivno obrazovanje

POMOĆNIK MINISTRA
Azra IVAZOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-127
Fax: +387(0)33 562-218

Sektor za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih

POMOĆNIK MINISTRA
Lamija HUSIĆ
Telefon: +387(0)33 562-134
lamija.husic@mon.ks.gov.ba

Sektor za visoko obrazovanje, nauku i mlade

POMOĆNIK MINISTRA
Sifet KUKURUZ
Telefon: +387(0)33 562-138
sifet.kukuruz@mon.ks.gov.ba

Sektor za informatizaciju, međunarodnu saradnju i evropske integracije

POMOĆNIK MINISTRA
mr. Azemina NJUHOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-069
Fax: +387(0)33 562-218
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba

Sektor za saobraćaj i edukaciju

Adresa: Sarajevo, Aleja Bosne srebrene bb
Telefon: +387(0)33 770-194

POMOĆNIK MINISTRA
Ljiljana PRELČEC
Telefon: +387(0)33 279-260
ljiljana.prelcec@mon.ks.gov.ba

Sektor za ekonomske poslove

POMOĆNIK MINISTRA
Sadeta SELIMOVIĆ
Telefon: +387(0)33 770-193
sadeta.selimovic@mon.ks.gov.ba

Prosvjetno-pedagoški zavod

Adresa: Aleja Bosne srebrne bb,sprat C6
Telefon: +387 33 279-200
Fax: +387 33 279-206

DIREKTOR
Nihada Čolić, prof.
Telefon: +387(0)33 279-200
nihada.colic@mon.ks.gov.ba