Skip to main content
Please wait...

Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnika Aljose Čampare

Oblik akta (rad organa)
Odgovor na zastupničko pitanje
Zastupničko pitanje
Pitanje
Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara, u skladu sa članom 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo"- broj 41/12- Drugi novi prečišćeni tekst, broj 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), dana 29.1.2021. godine, uputio je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo. Inicijativa se odnosi na uspostavljanje „nekoliko nužnih koraka kako bi se za žrtve verbalnog i fizičkog seksualnog nasilja stvorilo sigurno okruženje" u Kantonu Sarajevo. U tački 2. Inicijative predlaže se „hitna izmjena Etičkog kodeksa Univerziteta u Sarajevu".
Odgovor
Ministarstvo nauke, visokog obrazovanja i mladih cijeni opravdanom Inicijativu zastupnika po kojoj bi se stvorilo sigurno okruženje za žrtve verbalnog i fizičkog seksualnog nasilja u Kantonu Sarajevo. Ministarstvo je zastupničku inicijativu, a u vezi sa tačkom 2. u kojoj se predlaže hitna izmjena Etičkog kodeksa Univerziteta u Sarajevu, dostavilo na mišljenje Univerzitetu u Sarajevu, jer se u konkretnom slučaju radi o pitanju iz nadležnosti Univerziteta u Sarajevu. Etički Savjet Univerziteta u Sarajevu je dostavio pozitivno mišljenje kojim se u potpunosti slaže sa potrebom dopune i izmjene važećeg Etičkog kodeksa.
Odgvor (456.23 KB)

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba