Skip to main content
Please wait...

Konkurs za mlade sa Balkana za učešće u dvogodišnjem programu Svjetska kuća 2023-2025

Datum

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je dopis sa obavještenjem o pozivu udruženja Rondine Cittaddla della Pace za prijavu učesnika na konkurs za mlade sa Balkana za učešće u dvogodišnjem programu Svjetska kuća 2023-2025.

Rondine Cittadella della Pace je organizacija sa sjedištem u Italiji koja je posvećena smanjenju oružnih sukoba u svijetu i širenju vlastite metode za kreativnu transformaciju sukoba u svakom kontekstu. Cilj je planeta bez oružanih sukoba na kojoj svaka osoba ima alate za upravljanje sukobima na kreativan i pozitivan način. Misija udruženja je promovisanje kreativne transformacije sukoba kroz iskustva mladih ljudi koji otkrivaju ljudsko biće u svom neprijatelju.

Tokom dvogodišnjeg iskustva učesnici dekonstruišu ideju "neprijatelja" i aktivno rade na osmišljavanju projekata sa društvenim, političkim i ekonomskim uticajem kako bi doprinijeli mirnom razvoju u svojim zemljama i svijetu. Da bi postigli ove rezultate, stipendisti prolaze dubinsku, visokokvalitetnu obuku o temama koje se odnose na upravljanje konfliktima. Oni također poboljšavaju svoje meke vještine i uče o neophodnim metodologijama za stvaranje konkretnih prilika za razvoj i pomirenje.

Pored ovog specifičnog programa obuke, stipendisti razvijaju svoj profesionalni i akademski kurikulum sticanjem magistarske diplome. Program Svjetska kuća je međunarodno iskustvo građanskog angažmana za transformaciju sukoba. Odvija se kroz iskustvo suživota kroz interakciju sa kolegama kroz svakodnevne aktivnosti. Ovo je ključni dio projekta u kojem se odvija obrazovni proces i obuka - učenje kroz život.

Rok za dostavljanje prijava za učešće u programu Svjetska kuća je 27. februar 2023. godine.

Prijave je potrebno poslati na email: apply@rondine.org ili international.rondine@gmail.com

Trajno
Standardno

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba