Skip to main content
Please wait...

Zakon

- Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' )
- Okvirni zakon o visokom obrazovanju ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' )
- Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ('Službeni glasnik Bosne i Hercegovine' )
- Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o fondu za nauku ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine ('Službene novine FBiH' 36/10 )
- Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti ('Službene novine Kantona Sarajevo' 10/04 , 26/16 )
- Zakon o prosvjetnoj inspekciji ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o visokom obrazovanju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o visokom obrazovanju (nevažeći) ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o visokom obrazovanju (prednacrt) ( Prilog )
- Zakon o visokom obrazovanju - Nevažeći (Prečišćeni tekst) ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Zakon o zdravstvenom osiguranju ('Službene novine Kantona Sarajevo' )

Uredba

- Uredba o dodjeli transfera neprofitnim organizacijama i pojedincima iz Budžeta Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 22/21 )

Odluka ili rješenje

- Odluka kojom se utvrđuju standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija na Univerzitetu u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o dopuni odluke 27-01/2-11-4226/21 od 15.02.2021. godine ('Službene novine Kantona Sarajevo' 12/21 )
- Odluka o imenovanju komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Studentski centar Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti Univerzitetu u Sarajevu o visini participacije cijena i usluga visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o izmjenama odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU "Studentski centar" Sarajevo, čija imenovanja vrši Vlada Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' 23/21 )
- Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo ( Odluka o izmjenama odluke o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživače djelatnost )
- Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Studentski centar čija imenovanja vrši Vlada KS ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o osnivanju Savjeta za nauku ('Službene novine Kantona Sarajevo' Odluka o osnivanju Savjeta za nauku.pdf )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - dobavljena i pročišćena voda ( odluka o pokretanju javne nabavke-dobavljena voda.pdf )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - štampane knjige ( odluka o pokretanju javne nabavke -stampane knjige.pdf )
- Odluka o pokretanju postupka javne nabavke- kancelarijske mašine, oprema i potrepštine ( odluka o pokretanju javne nabavke-kancelarijske masine.pdf )
- Odluka o preuzimanju prava osnivača JU Studentski centar u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o standardima i kriterijima za nominiranje / imenovanje na poziciju predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Univerziteta, Visokoškolskih ustanova i Naučnoistraživačkih instituta, kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo i Javne u ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu ( Odluka o utvrđivanju namjene, kriterija i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021.godinu.pdf )
- Odluka o utvrđivanju obavezujućih obrazaca izvještaja o radu sa finansijskim poslovanjem Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o utvrđivanju pojedinačnih iznosa mjesečne naknade za obavljanje dužnosti predsjednika i člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Odluka o uvjetima, postupku i kriterijima za dodjelu stipendija izuzetno uspješnim učenicima i studentima Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Rješenje o imenovanju pregovaračkog tima za potpisivanje Kolektivnog ugovora za Visoko obrazovanje ('Službene novine Kantona Sarajevo' )

Pravilnik

- Pravilnik kojim se uređuje formiranje Komisije za provođenje Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti mladih iz Budžeta Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' Pravilnik.pdf )
- Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Pravilnik o dopuni pravilnika o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Pravilnik o izmjeni Pravilnika kojim se uređuje formiranje komisije za provođenje javnog poziva za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama iz oblasti mladih ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju naučnih i stručnih zvanja na visokoškolskim ustanovama u Kantonu Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Pravilnik o postupku osnivanja i početku rada pravnih lica za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti, upisu i brisanju iz Registra ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Pravilnik o postupku osnivanja i utvrđivanja uslova za upis u Registar akreditovanih visokoškolskih ustanova i Registar akreditovanih studijskih programa visokoškolskih ustanova ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Pravilnik o postupku utvrđivanja uslova i o sadržaju i načinu vođenja Registra visokoškolskih ustanova sa podrucja Kantona Sarajevo ('Službene novine Kantona Sarajevo' )
- Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija ('Službene novine Kantona Sarajevo' )