Propisi

Zakon
Uredba sa zakonskom snagom o ustanovama ("'Službeni glasnik BiH'",Microsoft Office document icon 6/92, 8/93, 13/94)
Zakon o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 13/15)
Zakon o studentskom organizovanju na području Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 11/10)
Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 34/03)
Zakon o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst) ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 42/13)
Zakon o osnovnom obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 10/04)
Zakon o predškolskom odgoju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 26/08)
Okvirni zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("'Službeni glasnik BiH'",PDF icon 88/07)
Zakon o agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje ("'Službeni glasnik BiH'",PDF icon 123/07)
Postupak osnivanja predškolske ustanove ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 26/08)
Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju ("'Službeni glasnik BiH'",PDF icon 18/03)
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 6/06, PDF icon 08/17)
Postupak osnivanja osnovne škole ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",)
Zakon o srednjem obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 23/10)
Postupak osnivanja srednje škole ("'Službeni glasnik BiH'",PDF icon preuzmi)
Zakon o obrazovanju odraslih u Kantonu Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon Zakon o obrazovanju odraslih.pdf)
Kriteriji za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 12/00)
Zakon o dopunama Zakona o srednjem obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 01/16)
Zakon o dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 01/16)
Zakon o obrazovanju odraslih ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 40/15)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 31/11)
Zakon o visokom obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 22/10)
Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 15/13)
Okvirni zakon o visokom obrazovanju ("'Službeni glasnik BiH'",PDF icon 59/07)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 15/13)
Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 10/04)
Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji ("'Službeni glasnik BiH'",PDF icon 43/09)
Zakon o fondu za nauku ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon Zakon o fondu za nauku.doc)
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",Microsoft Office document icon 8/11)
Zakon o prosvjetnoj inspekciji ("'Službene novine Kantona Sarajevo'",PDF icon 9/2000)