Skip to main content
Please wait...

Edukacija nastavnika putem webinara Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Datum

U želji da svim sudionicima nastavnog procesa zaposlenim u obrazovnim ustanovama u Kantonu Sarajevo obezbijedi kontinuiranu podršku u realizaciji online i kombinovane nastave, Ministarstvo odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo u saradnju sa UNICEF-om realizovalo je i ove sedmice seriju webinara.

Četvrtu online edukaciju održale su Adela Subašić i dr. Adisa Pašalić u utorak 16.02.2021. na temu: „Laseri – tehnologija sadašnjosti i budućnosti“, dok je srijeda, 17.02.2021. bila rezervisana za prezentaciju Studije o digitalnoj pismenosti i poduzetničkim kompetencijama nastavnika i učenika srednjih škola KS. Studiju su radile prof. Lejla Turulja i prof.dr.Jasna Kovačević sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. U četvrtak, 18.02.2021. učesnici webinara su imali priliku razbiti stereotipe o ulozi bibliotekara u školskom okruženju kroz predavanja Amine Abdulahović i Arijane Alispahić na temu: „Ne biblioteka u školi, nego škola u biblioteci“.

U okviru prvog predavanja fokus je stavljen na STEM projekt na temu lasera u okviru kojeg je prikazano kako se navedena tema može obraditi u Srednjoj zubotehničkoj školi Sarajevo kroz predmet Fizika, ali u koorelaciji sa stručnim predmetima. Govorilo se o izumu lasera, njegovom principu rada, te o upotrebi lasera u stomatologiji. Zahvaljući predavanju „Laseri – tehnologija sadašnjosti i budućnosti“ učesnici su imali priliku na praktičnom primjeru uvidjeti šta se pod STEM nastavom podrazumijeva, ali i upoznati se sa samom upotrebom i rizicima, te sporednim efektima široke upotrebe različitih vrsta lasera u stomatologiji. Ovim predavanjem ukazano je i na važnost brisanja krutih granica među predmetima i zajedničkom pristupu obradi tema sa više aspekata.

Drugo ovosedmično predavanje privuklo je posebnu pažnju učesnika s obzirom da je bilo riječ o predstavljanju Studije o digitalnim i poduzetničkim kompetencijama nastavnika i učenika u srednjim školama u Kantonu Sarajevo. Obimno istraživanje koje je omogućilo stvaranje baze kontakata svih srednjih škola u Kantonu Sarajevo, omogućilo je svim učesnicima aktivno učešće u istraživanju, kao i u edukacijama. Cilj istraživanja je bio obezbijediti informacije u pogledu edukativnih potreba iz domene digitalnih kompetencija i poduzetništva učenika i nastavnika, kao i dati niz preporuka u skladu sa dobivenim podacima. Uzimajući u obzir potrebe tržišta rada, jasno je iz podataka kako je neohodno napraviti ozbiljan zaokret u načinu poučavanja mladih. Istaknuto je kako je faktivno učenje prevaziđeno i da današnje mlade ljude treba poučiti gdje pronaći adekvatne izvore, kako ih provjeriti, na koji način kritički promisliti o dobivenim informacijama i gdje ih u stvarnom životu primijeniti.

Trećim ovosedmičnim predavanjem ukazano je na važnu ulogu biblioteke i bibliotekara u školskom životu. Razbijajući stereotipna shvatanja o bibliotekarima, Amina i Arijana su kroz niz primjera iz prakse ukazale da biblioteka treba biti školska avangarda. Kroz predavanje „Ne biblioteka u školi, nego škola u biblioteci“ ukazalo se na važnost uključivanja bibliotekara u što veći broj školskih projekata. Biblioteka je mjesto koje omogućava promicanje slobode mišljenja, bez straha od ocjene – samo su neke od važnih poruka koje su sudionici ovog webinara mogli čuti. No, ono što je posebno istaknuto je važnost kreiranja atmosfere u okviru biblioteke kao mjesta promicanja čitalačke pismenosti, procesa koji ne dolazi urođenim putem, nego se stiče/uči. Transformacijom od tradicionalnog bibliotekara do svojevrsnog informacijskog stručnjaka kroz vođenje istraživačkog učenja, biblioteka poprima sasvim drugu ulogu. Za kraj, istaknuta je i ključna uloga biblioteka u poučavanju iz oblasti medijske pismenosti.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje djece i mladih Kantona Sarajevo se zahvalilo na učešću velikom broju nastavnika i stručnih saradnika zainteresiranih za unapređenje znanja i vještina putem online edukacija.

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba