Skip to main content
Please wait...

Sektor za mlade

  U Sektoru za mlade obavljaju se poslovi osnovne djelatnosti i to: studijsko - analitički poslovi i stručno - operativni poslovi osnovne djelatnosti i administrativno – tehnički poslovi kao dopunski poslovi osnovne djelatnosti i ti poslovi obuhvataju, a ne ograničavaju se na : definisanje i provođenje institucionalnih mehanizama brige vlasti prema mladima; definisanje i provođenje kantonalnih programa djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskog sektora propisanih zakonom i podzakonskim aktima; saradnju i koordinaciju aktivnosti sa omladinskim sektorom i omladinskim udruženjima; saradnju sa svim nivoima vlasti u cilju unapređenja sistemskog uređenja oblasti mladih; provođenje aktivnosti na pripremi i realizaciji istraživanja o potrebama i problemima mladih; pripremu i izradu strategije za mlade; utvrđivanje politika i pripremu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti sektora; saradnju sa krovnim omladinskim stukturama; aktivnosti u vezi informisanja mladih i jačanja uključivanja mladih u procese odlučivanja; uspostavljanje i održavanje sveobuhvatne baze podataka o omladinskim udruženjima, udruženjima koja se bave pitanjima mladih i formalnim i neformalnim grupama mladih; izrada baze i vođenje evidencije udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade s mladima ili pružaju potporu omladinskim aktivnostima; definisanje, utvrđivanje i provođenje programa djelovanja za mlade u oblastima iz nadležnosti Ministarstva; praćenje realizacije postojećih programa u oblasti mladih na kantonalnom nivou; koordiniranje međuresorne saradnje i učestvovanje u aktivnostima resornih ministarstava koje provode iz oblasti mladih; izradu analiza, izvještaja, informacija, elaborata, studija, programa, planova, procjena i drugih stručnih, informativnih, planskih, dokumentacionih i analitičkih materijala iz nadležnosti sektora; stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za mlade; savjetovanje mladih i njihovih predstavnika, naročito o pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza koje se temelje na zakonu kojim su uređena pitanja mladih i drugim zakonima; obavljanje i drugih poslova u cilju zaštite interesa mladih; priprema i dostavlja izvještaje; analize i saopštenja o pitanjima iz nadležnosti Sektora nadležnim organima; i drugi poslovi iz nadležnosti sektora u skladu sa zakonom i drugim propisima

  Ministarstvo

  Ministarstvo

  Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

  Telefon: +387(0)33 562-029
  Fax: 387(0)33 562-031
  info@mon.ks.gov.ba


  MINISTRICA

  Aleksandra Nikolić
  Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


  SEKRETAR MINISTARSTVA

  Belma Trajkov
  Telefon: +387(0)33 562-028


  VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

  nINA tIRIĆ
  Telefon: +387(0)33 562-130

  Sektor za visoko obrazovanje

  Sektor za visoko obrazovanje
  POMOĆNICA MINISTRICE

  Azra Ivazović
  Telefon:+387(0)33 562-132
  azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


  STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

  Adisa Hota
  Telefon:+387 (0) 33 562–132
  adisa.hota@mon.ks.gov.ba


  STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

  Elmedina Pandžić
  Telefon:+387 (0) 33 562–186

  Sektor za nauku

  Sektor za nauku
  POMOĆNICA MINISTRICE

  Mr.sci. Azemina Njuhović
  Telefon:+387(0)33 562-069
  azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


  STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

  Mr. Marina Cicović
  Telefon:+387(0)33 562-132
  marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


  Elma Kudić
  Telefon:+387(0)33 562-278
  elma.kudic@mon.ks.gov.ba

  Sektor za mlade

  Sektor za mlade
  VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

  Jelena Šantić Stefanoska
  Telefon:387(0)33 562-205


  VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

  Melisa Hajdarović-Marinković
  Telefon:387(0)33 562-205

  Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

  Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
  POMOĆNIK MINISTRICE

  Nihad Šeta,dipl.ecc
  Telefon:+387 (0)33 562-259
  nihad.seta@mon.ks.gov.ba