Skip to main content
Please wait...

Sektor za mlade

    U Sektoru za mlade obavljaju se poslovi osnovne djelatnosti i to: studijsko - analitički poslovi i stručno - operativni poslovi osnovne djelatnosti i administrativno – tehnički poslovi kao dopunski poslovi osnovne djelatnosti i ti poslovi obuhvataju, a ne ograničavaju se na : definisanje i provođenje institucionalnih mehanizama brige vlasti prema mladima; definisanje i provođenje kantonalnih programa djelovanja za mlade u pojedinim oblastima omladinskog sektora propisanih zakonom i podzakonskim aktima; saradnju i koordinaciju aktivnosti sa omladinskim sektorom i omladinskim udruženjima; saradnju sa svim nivoima vlasti u cilju unapređenja sistemskog uređenja oblasti mladih; provođenje aktivnosti na pripremi i realizaciji istraživanja o potrebama i problemima mladih; pripremu i izradu strategije za mlade; utvrđivanje politika i pripremu zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti sektora; saradnju sa krovnim omladinskim stukturama; aktivnosti u vezi informisanja mladih i jačanja uključivanja mladih u procese odlučivanja; uspostavljanje i održavanje sveobuhvatne baze podataka o omladinskim udruženjima, udruženjima koja se bave pitanjima mladih i formalnim i neformalnim grupama mladih; izrada baze i vođenje evidencije udruženja, institucija, ustanova, međunarodnih i drugih organizacija koje rade s mladima ili pružaju potporu omladinskim aktivnostima; definisanje, utvrđivanje i provođenje programa djelovanja za mlade u oblastima iz nadležnosti Ministarstva; praćenje realizacije postojećih programa u oblasti mladih na kantonalnom nivou; koordiniranje međuresorne saradnje i učestvovanje u aktivnostima resornih ministarstava koje provode iz oblasti mladih; izradu analiza, izvještaja, informacija, elaborata, studija, programa, planova, procjena i drugih stručnih, informativnih, planskih, dokumentacionih i analitičkih materijala iz nadležnosti sektora; stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za mlade; savjetovanje mladih i njihovih predstavnika, naročito o pravnim postupcima ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza koje se temelje na zakonu kojim su uređena pitanja mladih i drugim zakonima; obavljanje i drugih poslova u cilju zaštite interesa mladih; priprema i dostavlja izvještaje; analize i saopštenja o pitanjima iz nadležnosti Sektora nadležnim organima; i drugi poslovi iz nadležnosti sektora u skladu sa zakonom i drugim propisima